Maatwerk voor gemeenten en waterschappen

Wilt u specialist op het gebied van lokale heffingen zijn? Volg dan de HBO Leergang Bestuursrecht, specialisatie Lokale heffingen!

- Onderdeel van de erkende NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding Rechten, specialisatie Bestuursrecht.
- Ontwikkeld in samenwerking met de Academie Lokale Belastingen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Waarderingskamer, Unie van Waterschappen en de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen. - Na afronding van de leergang binnen 1,5 à 2 jaar een volledig erkende Bachelor.

Verruim uw kennis en inzicht en leg daarmee de basis om verder door te groeien binnen het interessante werkgebied van lokale belastingen. De delegatie van taken van de centrale overheid naar lokale overheden vraagt een breder perspectief van de lokale belastingambtenaren. U wordt de expert op het gebied van heffingsmogelijkheden van lokale overheden en de gesprekspartner voor bestuurders bij het onderzoeken van de mogelijkheden van belastingheffing. U bent in staat tot een gedegen onderzoek naar de haalbaarheid van politieke wensen. NCOI maakt het mogelijk!

Doelgroep

Deze leergang is bedoeld voor ambtenaren die betrokken zijn bij de heffing en inning van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ. De ambtenaren zijn werkzaam bij gemeenten, waterschappen of samenwerkingsverbanden van gemeenten en/of waterschappen en zij zijn belast met de uitvoering van de genoemde belasting- en WOZ-werkzaamheden.

Doel

Door de groei van deze belastingsamenwerkingsverbanden blijkt er in de praktijk steeds meer behoefte te bestaan aan breed opgeleide belasting- en WOZ-medewerkers op HBO-niveau. Door de toenemende complexiteit van de werkzaamheden verdwijnt het routinematige werk en wordt er steeds meer flexibiliteit en creativiteit verwacht van de belasting- en WOZ-medewerkers. Ook worden er steeds hogere eisen gesteld aan sociale vaardigheden en een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel bij de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden. Met deze leergang, die mogelijkheden biedt door te groeien naar Bachelor- en Masterniveau, wordt een brede basis gelegd om op HBO-niveau te kunnen functioneren binnen belastingorganisaties van lagere overheden. Door de brede basis die in deze leergang wordt gelegd, kunnen degenen die deze opleiding hebben gevolgd ook doorgroeien naar andere taakvelden binnen gemeenten en waterschappen.

Vervolgprogramma’s bij Academie Lokale Belastingen (ALB)

Voor ambtenaren die belast zijn met de heffing en inning van lokale belastingen en die zich willen specialiseren in bepaalde onderdelen van het vakgebied, bestaat de mogelijkheid (thematisch ingerichte) verdiepingsmodules te volgen bij de Academie Lokale Belastingen (ALB).

Beknopte beschrijving van het programma

De leergang is onderdeel van de HBO Bachelor Rechten, specialisatie Bestuursrecht. De leergang biedt met de modules Publiekrecht, Bestuursrecht en Sociaal-juridische vaardigheden een stevige basis voor de specialisatie. De specialisatie richt zich op lokale heffingen van gemeenten en waterschappen. Het vervolgprogramma omvat de modules Ondernemingsrecht, Administratief procesrecht en Privaatrecht. De leergang wordt afgesloten met een integrale opdracht.

Praktijkdocenten

De docenten die worden ingezet zijn vakspecialisten met veel praktijkervaring. Sommigen van hen zijn in een aantal gevallen ook betrokken bij de verdiepingsmodules die via de ALB worden aangeboden.

Praktijkopdrachten

Door middel van praktijkopdrachten worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. De studenten wordt een actief studieprogramma geboden, waarin het ontwikkelen van conceptueel denken centraal staat. NCOI wil immers een heffingsambtenaar opleiden die nu en in de toekomst zijn werk op een goede manier kan uitvoeren. Hij moet in staat zijn complexe en onvoorspelbare problemen met betrekking tot lokale heffingen op een adequate wijze tot een oplossing te brengen. Dat vereist kritisch inzicht in de uitvoering van de vigerende wetgeving en de hieraan ten grondslag liggende beginselen.

Werken aan vaardigheden

Om competent te kunnen optreden zijn kennis en vaardigheden vereist. Daarom wordt in het basisprogramma veel aandacht besteed aan sociaaljuridische vaardigheden. Deze moeten als een vorm van kerncompetentie worden beschouwd. De vaardigheden vormen ook de rode draad van deze leergang. Dat ligt al besloten in het interactieve onderwijssysteem van NCOI, maar bij de ontwikkeling van de opdrachten zal hier specifiek rekening mee worden gehouden.

Tot slot

Doordat vaardigheden centraal staan ontstaat een praktijkgerichte leergang waarin voor de studenten de nodige herkenningspunten zitten verweven en nog veel belangrijker: ze kunnen de theorie hierdoor gelijk op situaties in hun dagelijkse praktijk toepassen.

In company

Ook bestaat de mogelijkheid om de Leergang in company te organiseren. Dat kan tot efficiencyvoordeel leiden. De tijden waarop de leergang wordt aangeboden kunnen dan in overleg worden vastgesteld. Geïnteresseerd? Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met André Smits, strategisch accountmanager of Hans Pruszner, programmamanager Maatwerk. Voor een afspraak kunt u ons bereiken op telefoonnummer 035 – 7 506 191 of e-mail

Studieprogramma

De opleiding is opgebouwd uit negen modules. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

Basis Leergang:

Publiekrecht (voor bestuurskunde)

(6 bijeenkomsten)

 • Inleiding staatsrecht
 • Staatsorganen, staatsinrichting provincies, gemeenten, waterschappen
 • Wet- en regelgeving, beleid en uitvoering
 • Grondrechten, decentralisatie en de rechtsbescherming tegen de overheid Inleiding bestuursrecht
 • Bestuurshandelingen en rechtsbescherming
 • Handhaving en internationaal publiekrecht

Bestuursrecht

(8 bijeenkomsten)

 • Besluit in de Awb
 • Beschikking in de Awb
 • Beleidsregels
 • Besluiten van algemene strekking (BAS)
 • Belanghebbende in de Awb
 • De (openbare) voorbereidingsprocedure
 • Subsidies Motiveren van besluiten
 • Bestuursdwang en dwangsom
 • Voorlopige voorzieningen

Herzieningen Sociaal-juridische vaardigheden

(8 bijeenkomsten)

 • Sociaal-juridisch handelen
 • Verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden
 • Vragen stellen en actief luisteren
 • Schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Basisvaardigheden in juridisch formuleren
 • Onderhandelen
 • Conflicthantering
 • Omgaan met weerstand en emoties
 • Professioneel optreden bij juridische conflicten
 • Mediation  

Specialisatie Belastingen lokale overheden

Blok 1: Financiën van gemeenten en waterschappen en de Wet WOZ

(6 bijeenkomsten )

 • Rol van belastingen bij financiën van gemeenten en waterschappen
 • Fiscaal beleid binnen lokale overheden
 • Belastingen heffen en innen
 • (Grenzen) bevoegdheden
 • Attributie, delegatie en mandaat
 • Attributie, delegatie en mandaat bij samenwerkingsverbanden
 • Basisregistraties (waaronder BAG)
 • Rol van ICT bij lokale heffingen (privacy, gegevensbeheer)
 • Toepassingsgebied Wet WOZ
 • Onroerende zaken
 • Objectafbakening
 • Uitgezonderde objecten/vrijstellingen
 • Waardebepaling en waardevaststelling
 • Taxatiemodellen

Blok 2: Belastingheffing en -invordering

(6 bijeenkomsten)

 • Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet
 • Verschillen heffingen, belastingen en retributies
 • Welke belastingen en heffingen bij gemeenten en waterschappen?
 • Wettelijk kader (waaronder Awr en Awb)
 • Belastingverordeningen
 • Belastbaar feit
 • Belastingplicht
 • Heffingsmaatstaf
 • Vrijstellingen
 • Tarief
 • Tijdstip ingang heffing
 • Tijdstip einde heffing Inwerkingtreding
 • Privaat- en publiekrechtelijk incasso
 • Fiscale vorderingen
 • Wettelijk kader invordering (waaronder Invorderingswet 1990)
 • Grondslag invorderingsbevoegdheid lokale belastingen
 • Herinnering, aanmaning, dwangbevel
 • Ontvanger, deurwaarder

Blok 3: Belastingen gemeente en waterschappen

(6 bijeenkomsten)

 • Onroerendezaakbelastingen (OZB)
 • Belasting van roerende woon- en bedrijfsruimten
 • Afvalstoffenheffing
 • Leges Forensen- en toeristenbelasting
 • Parkeerbelastingen
 • Hondenbelasting
 • Reclamebelasting
 • Experimentenwet BI-zones (BIZ)
 • Precariobelasting
 • Rioolheffing
 • Kostentoedeling
 • Watersysteemheffing
 • Wegenheffing
 • Zuiveringsheffing
 • Verontreinigingsheffing

Vervolg leergang:

Privaatrecht I

(6 bijeenkomsten)

 • Inleiding in het vermogensrecht
 • Inleiding in het goederenrecht
 • Zaken - en vermogensrechten
 • Bezit, eigendom en houderschap
 • Overdracht van goederen
 • Inleiding in het verbintenissenrecht
 • Eenzijdige rechtshandelingen
 • Meerzijdige rechtshandelingen
 • Bronnen van verbintenissen
 • Contracten en overeenkomsten
 • Onrechtmatige daad

Ondernemingsrecht

(6 bijeenkomsten)

 • Handelsregisterwet en organisatievormen
 • Beperkte en volledige aansprakelijkheid
 • Zeggenschap binnen de onderneming Inspraak en medezeggenschap
 • Publicatieplicht voor de onderneming
 • Corporate governance en transparantie
 • Bedrijfsovername, fusie en faillissement
 • Opstellen van contracten en algemene voorwaarden

Administratief procesrecht

(6 bijeenkomsten)

 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • Bestuursorgaan Belanghebbende(n)
 • Beschikking
 • Bezwaar en beroep
 • Hoger beroep
 • Bijzondere rechters
 • Voorlopige voorzieningen
 • Relatie Awb en Awr
 • Relatie Gemeentewet, Waterschapswet en Provinciewet met Awr en Awb
 • Fiscale bezwaarprocedure
 • Fiscale beroepsprocedure rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad

Integrale eindopdracht

(2 bijeenkomsten)

U rondt deze opleiding af met een eindopdracht, waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. Gedurende de opleiding wordt u in twee aparte bijeenkomsten van elk drie uur zorgvuldig voorbereid op deze eindopdracht. In de bijeenkomsten staat u stil bij de opzet en aanpak van de eindopdracht en ontwikkelt u de vaardigheden die u nodig heeft om deze met goed gevolg af te ronden. Zo wordt u uitstekend begeleid bij een succesvolle en praktijkgerichte afronding van uw opleiding.

Online leeromgeving

U beschikt over een moderne online leeromgeving en ontvangt het meest actuele studiemateriaal, dat perfect aansluit bij de exameneisen

Examen en diploma

De generieke modules worden afgesloten met een schriftelijk examen, met uitzondering van Sociaal-juridische vaardigheden. Die module wordt afgerond met een mondeling examen. De modules uit de specificatie worden afgerond met een moduleopdracht. Deze leergang kunt u inbrengen in de HBO Bachelor Rechten, specialisatie Bestuursrecht. U kunt daarna de volledige Bachelor in circa anderhalf jaar afronden.

Duur van het programma

De dagopleiding duurt 36 maanden en omvat 30 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur. De avondopleiding duurt 36 maanden en omvat 60 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Kosten

Inschrijfgeld € 150,-
Cursusgeld € 4.950,- (of 9 x € 594)
Studiemateriaal € 1.200,-
Examenkosten € 195,- ( per module)
Examenkosten € 260,- (mondeling)
Int. Eindopdracht € 600,-
Arrangementskosten (dag) € 586,-
Arrangementskosten (avond) € 264,-
Reprorechten (eenmalig) € 15,-

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op. Bel 035-6721031 of mail hpruszner@ncoi.nl.

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/teaser-brochure.jpg?ext=.jpg

LevenLangLerenKrediet

Vanaf september 2017 kunt u voor deeltijd HBO- en Masteropleidingen van NCOI Opleidingen geld lenen bij de overheid. Dit heet het levenlanglerenkrediet. Ook als u een tweede Bacheloropleiding wilt doen of een Master wilt volgen na uw Bachelor, biedt deze regeling aantrekkelijke mogelijkheden.

https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/ncoi-levenlangleren-krediet-widget-desktop.jpg?ext=.jpg

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
https://image.opleidingsgroep.nl/static/media/ncoi/ncoi/teasers/v1.jpg?ext=.jpg