Menu

Psychologie & Zorg

Domein: Psychologie & Zorg

Academic Board-lid Prof. dr. Arie Dijkstra
Lectoren Dr. Eric Bakker
  Dr. Pieternel Dijkstra​
  Dr. Kees Verhaar
 

De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden.

Onderzoekslijnen: Master in Toegepaste Psychologie voor Professionals

Academic Board-lid Prof. dr. Arie Dijkstra
Lector Dr. Pieternel Dijkstra​
Onderzoeksgebied Psychologie & Zorg​
 

Onderzoekslijnen
Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's
Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd. Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen. 

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie

In onze moderne samenleving zullen werknemers steeds langer door moeten werken en worden ze minder snel afgekeurd wegens ziekte of overbelasting. Dit noodzaakt werkgevers, overheid en werknemers zelf om te investeren in het psychisch welzijn van (oudere) werknemers. Steeds vaker wordt daarbij de insteek gekozen dat niet pas tot actie moet worden overgegaan als er sprake is van psychische klachten, zoals werkstress, maar dat ook bij afwezigheid daarvan het welzijn dient te worden bevorderd. Door het aanboren en versterken van de intrinsieke motivatie, bevlogenheid, talenten, kwaliteiten en sterke eigenschappen van werknemers worden niet alleen psychische klachten en daaruit voortkomend ziekteverzuim voorkomen, maar beleven werknemers ook meer plezier aan hun werk, voelen ze zich tevredener, vitaler en presteren ze beter (zie bijvoorbeeld Bakker et al., 2008; Steele et al., 2012).
 

Onderzoekslijn: Het versterken van sociale relaties

De overheid als verzorgingsstaat trekt zich terug en van mensen wordt steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement gevraagd als het gaat om bijvoorbeeld hun gezondheid en het oplossen van problemen. Daarbij spelen de sociale relaties die mensen met elkaar onderhouden een belangrijke rol. Als eerste vormen sociale relaties een belangrijke determinant van psychisch en fysiek welzijn: hoe meer en/of beter de sociale relaties die mensen onderhouden, hoe gezonder zij zich voelen (zie bijvoorbeeld Huxhold, Fiori & Windsor, 2013). Het sociaal netwerk helpt bovendien invulling te geven aan het dragen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven. Mensen die, uit hun omgeving, de juiste vorm van sociale steun ontvangen, ervaren namelijk minder stress, zijn beter in staat hun problemen op te lossen en doelen te bereiken en zullen daarmee minder snel een beroep doen op de hulpverlening (zie bijvoorbeeld Wills & Bantum, 2012).
 


Onderzoekslijn: Sociale beïnvloeding gericht op gedragsverandering

Vanuit verschillende motieven kunnen personen, groepen of organisaties het doel opvatten om de attitude of het gedrag van anderen te beïnvloeden, bijvoorbeeld in het kader van de preventie van gezondheidsproblemen. Zo probeert de overheid, middels massamediale leefstijlcampagnes, burgers te stimuleren om zich gezonder te gaan gedragen. Daarnaast kunnen, vanuit commerciële motieven, organisaties, middels bijvoorbeeld televisiereclames, consumenten proberen over te halen hun producten te kopen. Ook op kleinschaliger niveau, bijvoorbeeld op scholen of in wijken, worden interventies ingezet om het gedrag van betrokkenen te beïnvloeden. Zo proberen scholen prosociaal gedrag onder leerlingen te stimuleren en worden, vanuit wijkcentra, bijvoorbeeld initiatieven genomen om, samen met de bewoners, een leefbare wijk te creëren. Al deze initiatieven hebben gemeenschappelijk dat ze mensen proberen aan te zetten tot het vertonen van ander gedrag. Pogingen tot gedragsbeïnvloeding zijn echter met name effectief als ze gebaseerd zijn op (een combinatie van) theoretisch onderbouwde modellen van gedragsverandering, waarbij, afhankelijk van het specifieke gedrag dat men beoogt te beïnvloeden, verschillende sociaalpsychologische determinanten relevant kunnen zijn (Buunk & Van Vugt, 2008; Sharma, 2009).
 


Onderzoekslijn: Leiderschap en samenwerking in teams

Effectief leiderschap is een essentiële factor voor het succes van een organisatie, het welbevinden van haar leden alsmede voor de kwaliteit van de samenwerking en groepsprestaties. Wat effectief leiderschap behelst, hangt echter sterk af van de behoeften van de groepsleden en de omstandigheden waarin een organisatie of team verkeert (zie bijvoorbeeld Van Vugt, 2009). Dit maakt van leiding geven en samenwerken een dynamische aangelegenheid: wat in de ene situatie constructief gedrag is, hoeft dat in een andere situatie niet te zijn. Daarbij geldt bovendien dat leiders, organisaties en teams tegenwoordig te maken hebben met nieuwe technologische mogelijkheden op het gebied van samenwerken. Steeds vaker wordt gewerkt op ‘afstand’, via bijvoorbeeld e-mail of Skype, of in geheel virtuele teams. Deze manier van samenwerken maakt leiding geven lastiger, mede doordat de communicatie tussen teamleden en tussen teamleden en leider non-verbaal en/of asynchroon plaatsvindt en leiders minder grip hebben op wat de teamleden doen (zie bijvoorbeeld Hoch & Kozlowski, 2012).

Onderzoekslijnen: Master Fysiotherapie

Academic Board-lid Prof. dr. Arie Dijkstra
Lector Dr. Eric Bakker
Onderzoeksgebied Psychologie & Zorg​
 

Onderzoekslijnen
Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

Onderzoeksthema's
Veel lectoren zijn bezig met eigen onderzoek bij organisaties, een onderzoeksthema genaamd. Zowel studenten als organisaties kunnen bij een lopend onderzoeksthema aansluiten. De geïnitieerde onderzoeksthema's binnen deze Master vindt u onder de onderzoekslijnen.

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie

 
Therapietrouw is de mate waarin de patiënt zijn behandeling uitvoert in overeenstemming met de afspraken die hij heeft gemaakt met zijn behandelaar.3 Alle pogingen ten spijt om de ‘best mogelijke zorg’ te bieden, blijken patiënten regelmatig therapieontrouw te zijn. Bijvoorbeeld: 50% van de patiënten met een chronische aandoening gebruikt hun medicatie niet zoals is voorgeschreven. Hierdoor wordt in de Verenigde Staten jaarlijks voor meer dan 100 miljoen dollar besteed aan onnodige ziekenhuisopnames. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat een effectieve therapietrouwbevordering een veel groter effect zal hebben op de volksgezondheid dan de steeds verdergaande verbeteringen van medische behandelingen.
 
 

Onderzoekslijn: Kwaliteit en Gezondheidszorg

Kwaliteit wordt met behulp van kwaliteitsindicatoren gemeten en zowel een persoon, een proces, als een product (de 3 P’s) kunnen onderwerp zijn van een kwaliteitsbeoordeling.Zo kan een individuele zorgverlener (persoon) zich laten opnemen in een kwaliteitsregister dat zijn beroepsorganisatie beheert. Belanghebbenden als patiënten en zorgverzekeraars kunnen dit register raadplegen om een zorgverlener te contacten die voldoet aan de voor inschrijving in het register gestelde eisen. Maar omdat de meeste zorgverleners in deze registers staan ingeschreven – wat indicatief is voor de hoge kwaliteit van de geleverde zorg in zijn geheel – is dit systeem niet voldoende onderscheidend voor het beoordelen van de kwaliteit van een individuele zorgverlener.
 


De derde onderzoekslijn van de Master Fysiotherapie is nog in ontwikkeling

Onderzoekslijnen: Master Social Work & Innovation

Academic Board-lid Prof. dr. Arie Dijkstra​
Lector Dr. Kees Verhaar
Onderzoeksgebied Psychologie & Zorg​
 

Onderzoekslijnen
Hieronder vindt u de link naar de onderzoekslijnen behorende bij de Masteropleiding. De onderzoekslijnen geven inhoudelijk richting aan het praktijkonderzoek dat wordt uitgevoerd, voornamelijk in de afstudeerfase. Bij een Masteropleiding met specialisatie worden de onderzoekslijnen van de initiële opleiding aangehouden. De doelstelling en de centrale onderzoeksvraag van de eindscriptie dienen aan te sluiten bij een van de onderzoekslijnen van de gevolgde Masteropleiding. Vragen over aansluiting van uw onderzoek bij een onderzoekslijn stelt u aan uw begeleider. 

In de opleiding Master Social Work & Innovation staat de onderzoekende houding van de professional centraal. Een dergelijke houding wordt als een kerncompetentie voor de social work professional beschouwd. Er zijn gezien de grote stelselwijzigingen als gevolg van de invoering van de Jeugdwet, de nieuwe Wmo en de Participatiewet en daarnaast de ontwikkeling van het Passend Onderwijs vrijwel geen vanzelfsprekende zekerheden meer op het sociaal domein – en dat impliceert voor de aankomende master Social Work & Innovation ‘onderzoek alle dingen en behoud het goede’. Een hele opgave, omdat, zoals men vaak zegt, ‘tijdens de verbouwing de verkoop door moet gaan’. Maar juist dan is deze houding essentieel, omdat het risico anders groot is dat bestaande routines en gewoonten (om maar niet te spreken over belangen) ertoe leiden dat het sociaal domein per saldo niet verder komt dan oude wijn in nieuwe zakken in plaats van de gewenste transitie van het sociaal domein. Deze ontwikkelingen vragen dan ook dat u praktijkgericht onderzoek doet, om de veranderingen beter te doorzien en vanuit de eigen positie en rol actief aan de veranderingen bij te dragen.
 
Er worden drie perspectieven onderscheiden die tezamen de veranderende werkelijkheid omvatten waar de social work professional mee wordt geconfronteerd: systeem in verandering, professional & cliënt in verandering en uitvoering in verandering (zie ook Verhaar, Berk en van den Bergh, 2016). Hieronder worden de drie brede fenomenen beschreven waar de drie onderzoekslijnen zich op richten en worden ter illustratie en inspiratie globale onderzoeksvragen geformuleerd.

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie

Het beleid dat betrekking heeft op de maatschappelijke domeinen waarop social work zich richt, is nationaal en internationaal in beweging. Wat houdt dat in? Zijn er ‘rode draden’ waarneembaar? Welke zijn dat dan? Dit zijn de eerste vragen waar een social work professional, die met de veranderingen als gevolg van die beweging wordt geconfronteerd, te maken krijgt. Die veranderingen zijn op nationaal niveau opgenomen in wet- en regelgeving en worden vervolgens op lokaal niveau verder geoperationaliseerd. Omdat de professional uiteindelijk opdrachtnemer is, verdient het niet alleen de aanbeveling om zicht te hebben op de uitkomsten van dat veranderproces, maar dient hij of zij ook kennis te hebben van de achterliggende overwegingen.
 

Onderzoekslijn: Professional & cliënt in verandering

Deze onderzoekslijn gaat in op de vraag wat de (beoogde) veranderingen op het sociaal domein impliceren voor de professional, in het bijzonder in zijn relatie tot de cliënt. Een van de mogelijkheden om zicht op die implicaties te krijgen, is door de regelgeving voor het sociaal domein als vertrekpunt te nemen (zie Van Rooij, Boersma & Bruggeman, 2013 en Sprinkhuizen en Schoyle, 2012). Denk aan onderzoek naar wat nodig is om die regelgeving te verankeren in de dagelijkse praktijk. Waarna de vraag welke hindernissen dienen daarbij te worden genomen en hoe voor de hand ligt. En bij wijze van evaluatie: wat is er nu wel of niet met regelgeving te realiseren? Is het reëel om te verwachten dat geluk en welbevinden met regelgeving afdwingbaar zijn (zie Frissen, 2013)? 
 


Onderzoekslijn: Uitvoering in verandering

De laatste jaren worden gekenmerkt door een pleidooi om systematisch kennis te verzamelen over de vraag hoe te werken in specifieke situaties of aan specifieke problemen. Dat betreft dus de veranderingen die gevolgen hebben voor de door de professional gebruikte methoden en technieken. Overzichtspublicaties en de agenda van de eigen organisatie en/of opdrachtgever helpen u om een idee te krijgen van de vele uitdagingen (en daarmee mogelijke onderzoeksvragen) die er in dit verband op social work afkomen (zie Berk et al., 2016; Jumelet en Wenink, 2012; Gerris, Veerman en Tellings, 2010; Tonkens en De Wilde, 2013; Kampen, Verhoeven en Verplanke, 2013 en de websites van de verschillende overheden, koepelorganisaties, kennisinstellingen, ZonMw enzovoort).

Klik op één van de onderstaande onderzoekslijnen voor meer informatie

Het beleid dat betrekking heeft op de maatschappelijke domeinen waarop social work zich richt, is nationaal en internationaal in beweging. Wat houdt dat in? Zijn er ‘rode draden’ waarneembaar? Welke zijn dat dan? Dit zijn de eerste vragen waar een social work professional, die met de veranderingen als gevolg van die beweging wordt geconfronteerd, te maken krijgt. Die veranderingen zijn op nationaal niveau opgenomen in wet- en regelgeving en worden vervolgens op lokaal niveau verder geoperationaliseerd. Omdat de professional uiteindelijk opdrachtnemer is, verdient het niet alleen de aanbeveling om zicht te hebben op de uitkomsten van dat veranderproces, maar dient hij of zij ook kennis te hebben van de achterliggende overwegingen.
 

Onderzoekslijn: Professional & cliënt in verandering

Deze onderzoekslijn gaat in op de vraag wat de (beoogde) veranderingen op het sociaal domein impliceren voor de professional, in het bijzonder in zijn relatie tot de cliënt. Een van de mogelijkheden om zicht op die implicaties te krijgen, is door de regelgeving voor het sociaal domein als vertrekpunt te nemen (zie Van Rooij, Boersma & Bruggeman, 2013 en Sprinkhuizen en Schoyle, 2012). Denk aan onderzoek naar wat nodig is om die regelgeving te verankeren in de dagelijkse praktijk. Waarna de vraag welke hindernissen dienen daarbij te worden genomen en hoe voor de hand ligt. En bij wijze van evaluatie: wat is er nu wel of niet met regelgeving te realiseren? Is het reëel om te verwachten dat geluk en welbevinden met regelgeving afdwingbaar zijn (zie Frissen, 2013)? 
 


Onderzoekslijn: Uitvoering in verandering

De laatste jaren worden gekenmerkt door een pleidooi om systematisch kennis te verzamelen over de vraag hoe te werken in specifieke situaties of aan specifieke problemen. Dat betreft dus de veranderingen die gevolgen hebben voor de door de professional gebruikte methoden en technieken. Overzichtspublicaties en de agenda van de eigen organisatie en/of opdrachtgever helpen u om een idee te krijgen van de vele uitdagingen (en daarmee mogelijke onderzoeksvragen) die er in dit verband op social work afkomen (zie Berk et al., 2016; Jumelet en Wenink, 2012; Gerris, Veerman en Tellings, 2010; Tonkens en De Wilde, 2013; Kampen, Verhoeven en Verplanke, 2013 en de websites van de verschillende overheden, koepelorganisaties, kennisinstellingen, ZonMw enzovoort).

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.