Menu
NCOI Opleidingen - Makelaardij

Kandidaat-Makelaar Landelijk en Agrarisch Vastgoed (KRMT)

De opleiding voor het register Kandidaat Register Makelaar (KRMT) - 27 maanden

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Incompany volgen?

Meer informatie

Fiscale scholingsaftrek

Meer informatie
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Bouwkunde

(6 bijeenkomsten)

 • Bouwkunde algemeen
 • Belanghebbende en bouwdeelnemers
 • Tekeningen en bestek
 • Voorschriften, wetten en vergunningen
 • Het (organisatorisch) bouwproces
 • Architectuur en bouwstijlen
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Constructieve bouw
 • Hoofdopbouw
 • Sterkteleer
 • Grondwerken, funderingen en kelders
 • Steen, natuursteen, beton, staal, hout, non-ferro metalen en kunststoffen
 • Kozijnen, ramen en deuren
 • Vloeren, wanden en plafonds
 • Kappen en daken
 • Trappen
 • Afwerking en installaties
 • Hang- en sluitwerk, kramerijen, smeedwerk
 • Riolering en sanitair
 • Waterleiding, gasinstallaties, elektrische installatie
 • Verwarming en klimaatbeheersing
 • Afwerkingen
 • Glaswerk, conserveringsmethoden, wandafwerking
 • Integratie: kwaliteitsbeoordeling, onderhoud en beheer
 • De bouwkundige waarde van gebouwen
 • Bouwmethoden
 • Instandhoudingstermijn en levensduur
 • Globale kostenramingen
 • Bouwfysische toepassingen
 • Beoordelingsmethodieken
 • Ontwikkelingen ten aanzien van milieu- en duurzaamheidseisen

Financiën en fiscaliteiten

(4 bijeenkomsten)

 • Financiële analyse
 • Financiële structuur
 • Eigen vermogen
 • Vreemd vermogen
 • Beoordeling van de financiële structuur
 • Financieel rekenen en investeren
 • Financieel rekenen
 • Investeringsselectie
 • Kosten en kostprijs
 • Calculaties
 • Kostensoorten
 • Doorberekening indirecte kosten
 • Assurantiën
 • Fiscaliteiten
 • Inkomstenbelasting
 • Successierecht, schenkingsrecht, recht van overgang
 • Gemeentelijke belastingen
 • Overdrachtsbelasting
 • Belasting toegevoegde waarde (btw)
 • Taxaties
 • De opdrachtgevers
 • Waardebegrippen
 • Waarderen in het kader van de WOZ
 • Waarderingsmethodieken
 • Aansprakelijkheid en integriteit van de taxateur

Privaatrecht

(4 bijeenkomsten)

 • Personen- en familierecht
 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap
 • Minderjarigheid, handelingsonbekwaam, ouderlijk gezag en curatele
 • Erfrecht
 • Erfopvolging, testamenten en legaten
 • Aanvaarding en verwerping
 • Vermogensrecht algemeen
 • Rechtsregels met betrekking tot de onderscheiding van vermogensbestanddelen
 • Rechtshandeling en vertegenwoordiging
 • Goederenrecht
 • Verkrijging en verlies van goederen
 • Goederenrechtelijke rechtsverhoudingen en beperkte rechten
 • Verbintenissen- en overeenkomstenrecht
 • Algemene regels met betrekking tot verbintenissen
 • Bijzondere overeenkomsten
 • Ondernemingsrecht en rechtsvormen
 • Ondernemingsrecht en rechtsvormen
 • Faillissementsrecht, surseance van betaling en schuldsanering
 • Procesrecht
 • Hoofdzaken procesrecht
 • Bewijs, beslag en executie
 • Arbitrage en bindend advies
 • Notariaat
 • Taak, functie en bevoegdheden
 • Onroerende goederen
 • Kadaster
 • Taak, organisatie, inrichting en kadastraal recht
 • AKR, AHR en openbare registers
 • Kaarten en metingen

Publiekrecht

(4 bijeenkomsten)

 • Recht algemeen
 • Verdeling van het recht in zijn belangrijkste rechtsgebieden
 • Onderscheid rechtsgebieden in het publiekrecht
 • Verschil tussen privaat- en publiekrecht
 • Codificatie van het recht
 • Rechtsbronnen
 • Staatsrecht
 • Wettelijke grondslagen en staatsorganisatie
 • Decentralisatie
 • Regeling en bestuur
 • Algemeen bestuursrecht
 • Doel, systeem en inhoud van de Algemene wet bestuursrecht
 • Schadevergoeding en behoorlijk bestuur
 • Ruimtelijke ordening
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Bestemmingsplan, inhoud en procedures
 • Nadeelcompensatie
 • Relatie met schade door planologische maatregelen
 • Relatie met aan-/verkoop en onteigening
 • Belangrijkste wetten
 • Woningwet
 • Huisvestingswet en Leegstandwet
 • Wet inrichting landelijk gebied
 • Onteigeningswet
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Diverse wetten
 • Monumentenwet 1988, Ontgrondingenwet, Wegenwet, Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, Boswet, Drank- en Horecawet, Belemmeringenwet privaatrecht, Luchtvaartwet

Vastgoedeconomie

(2 bijeenkomsten)

 • Statistiek
 • Statistische presentatie
 • Percentages, reële cijfers en nominale cijfers
 • Indexcijfers en kengetallen
 • Vraag en aanbod
 • Consumptie
 • Productie
 • Marktverhoudingen
 • Concurrentieverhoudingen
 • Bedrijfstak
 • Onderneming
 • Conjuncturele ontwikkelingen
 • Macro-economische grootheden en de economische kringloop
 • Instanties die economische data verzamelen en hun functies
 • Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
 • Conjuncturele ontwikkelingen en overheidsbeleid
 • Conjunctuur en structuur
 • Conjunctuurgevoeligheid van de markten voor onroerende zaken
 • Invloeden vanuit het buitenland
 • Banken en kapitaalmarkten
 • Geld en geldschepping
 • Inflatie en deflatie
 • Vermogensmarkten
 • Rente
 • Het bankwezen
 • De Europese Centrale Bank, de Monetaire Unie en monetair beleid

Praktijkleer makelaar landelijk vastgoed

(14 bijeenkomsten)

 • Algemene landbouwkunde
 • Bos, natuur en overige functies in het buitengebied
 • Privaatrechtelijke aspecten agrarisch en landelijk vastgoed
 • Publiekrechtelijke aspecten agrarisch en landelijk vastgoed
 • Grondbeleid
 • Ethiek

Vakbekwaamheid makelaar landelijk vastgoed

(6 bijeenkomsten)

 • Aankoop en verkoop van agrarisch/landelijk vastgoed en/of aan agrarische sector gekoppelde rechten
 • Pacht, erfpacht, beheer
 • Vestiging zakelijk recht van agrarisch/landelijk vastgoed
 • Waardebepaling
 • Advisering
 • Visiestuk schrijven en verdedigen

  Kandidaat-Makelaar Landelijk en Agrarisch Vastgoed (KRMT)

  De opleiding voor het register Kandidaat Register Makelaar (KRMT) - 27 maanden

  Heb je vragen?

  Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
  Studiegids NCOI

  Vraag de studiegids aan

  Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

  Contact NCOI

  Opleidingsadvies op maat?

  Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.