HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

Snelst groeiende NVAO-geaccrediteerde PABO van Nederland

Niveau

HBO Bacheloropleiding

Opleidingsvariant

Zaterdag, Dag, Avond en E-learning

Veel volwassenen hebben de wens als leraar in het basisonderwijs te werken. Met de NVAO-geaccrediteerde PABO-opleiding van Hogeschool NCOI is deze wens meer dan ooit binnen handbereik. Deze succesvolle opleiding is uniek in Nederland en is speciaal ontwikkeld voor volwassenen. Als u hoog opgeleid bent (HBO/WO) of relevante ervaring in het bedrijfsleven of onderwijs heeft, dan kunt u deze opleiding mogelijk zelfs in een versneld traject afronden. De professionaliteit en praktijkgerichtheid die NCOI tot de grootste opleider voor volwassenen in Nederland hebben gemaakt, kunt u uiteraard ook verwachten bij deze praktijkgerichte opleiding. In deze PABO-opleiding, ofwel HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs, krijgt u de nodige bagage om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar les te kunnen geven. Na afronding van deze opleiding mag u de titel Bachelor of Education (B Ed) voeren. De PABO-opleiding van Hogeschool NCOI is de snelst groeiende PABO van Nederland.

Doelgroep

Deze opleiding is ontwikkeld voor diegenen die op een efficiënte en flexibele manier het officiële diploma 'HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)' willen behalen. Als u een gerelateerde HBO-/WO-vooropleiding heeft, dan kunt u mogelijk vrijstellingen krijgen. U kunt in dat geval een vrijstellingsverzoek indienen.
Ook voor onderwijsassistenten, vakleerkrachten (bijvoorbeeld muziekdocent of leraar Lichamelijke Opvoeding) en pedagogisch medewerkers in het onderwijs is eventueel een verkorte route mogelijk.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO), dient u in het bezit te zijn van een diploma HAVO, VWO of MBO niveau 4. Aan het begin van de studie moet iedere PABO-student een reken- en taaltoets afleggen.

Vanaf augustus 2015 gelden aanvullende toelatingseisen. Wanneer u  in het bezit bent van een HAVO- of MBO-diploma dient u te beschikken over voldoende kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Als u geen havo-eindexamen in (één van) deze vakken heeft gedaan of u volgt een mbo-opleiding, moet u per vak een toelatingstoets afleggen. Voor natuur & techniek is een eindexamen in biologie, natuurkunde of NLT (Natuur, Leven en Technologie) toereikend. Meer informatie vindt u op de website: http://goedvoorbereidnaardepabo.nl/

Doel en opzet

Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. Deze praktijkgerichte HBO-opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassenen. De opleiding bestaat uit 3 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst in de 2 weken. In de aansluitende afstudeerfase werkt u aan uw eindscriptie en legt u de laatste hand aan het praktijkprogramma. De modulaire opzet maakt het mogelijk om heel flexibel te studeren. De kosten van de opleiding zijn gebaseerd op 3 jaar. Wanneer u langer over de opleiding doet, worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.
Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Per module rondt u steeds een onderwerp af, waardoor u flexibel kunt studeren. Naast de modules werkt u tijdens de opleiding aan een portfolio (praktijkprogramma) in de vorm van praktijkopdrachten. U koppelt die direct aan uw eigen stageschool. U wordt bij de opbouw van uw portfolio persoonlijk begeleid door een ervaren portfolio-/stagebegeleider die is gespecialiseerd in de PABO-opleiding.

Stage

Het verzorgen van onderwijs is een van de kerntaken van een leraar. Ervaring opdoen in de praktijk in de vorm van een stage is dan ook een essentieel onderdeel van deze PABO-opleiding. Om de opleiding succesvol te doorlopen, dient u dus een stageschool te vinden waar u 1 dag per week stage kunt lopen. Op uw stageschool leert u onder andere hoe u onderwijsactiviteiten op een goede manier kunt voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Vanaf het 1e jaar doet u ervaring op in de stageschool. Als u al in het onderwijs werkt, bijvoorbeeld als onderwijsassistent, dan kunt u uw baan vaak gebruiken als gedeeltelijke stageplaats.
Zo kunt u uw werk en studie combineren. Voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs geldt dat u zowel in de onder- als bovenbouw van de basisschool les moet geven. Hogeschool NCOI heeft een stageadviesbureau, dat u kan adviseren over de stageschool en kan helpen bij het vinden van een stageplek.

Afstuderen

U sluit de opleiding af met een eindscriptie, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke scriptiebegeleider toegewezen, die volledig gespecialiseerd is op uw vakgebied. De scriptiebegeleider ondersteunt u om tot een optimaal resultaat te komen voor uw eindscriptie.

Online leeromgeving

NCOI maakt gebruik van de meest actuele literatuur en beschikt over een zeer moderne online leeromgeving. Deze omgeving bevat alle informatie die u voor de opleiding nodig heeft, zoals de voorbereiding voor elke les, alle opdrachten en aanvullende informatie. Ook kunt u via de online leeromgeving met uw docent en medestudenten communiceren.
 

Hogeschool NCOI | Opleiding HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

Studieprogramma

Hier vindt u een uitgebreide beschrijving van de diverse modules in de opleiding. Hierin staat op hoofdlijnen aangegeven welke onderwerpen er aan de orde komen:

Fase 1

Fase 1 bestaat uit 6 modules van 6 bijeenkomsten en een eindopdracht.

Kernbegrippen basisonderwijs

(6 bijeenkomsten)

 • Oriëntatie op het basisonderwijs
 • Groeperingsvormen en het schoolgebouw
 • Recente ontwikkelingen in het primair onderwijs
 • Traditionele vernieuwingsscholen
 • Professionele beroepshouding
 • Schoolbeleid en zorgverbreding
 • Kijk op kinderen
 • Veilige en krachtige leeromgevingen
 • De rol van het ministerie, de inspectie en de vrijheid van onderwijs
 • Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs
 • Onderwijsvormen in Nederland en Europa
 • Het werkterrein (basisonderwijs en speciaal onderwijs) en de daarbij behorende kwaliteitskaders

Onderwijskunde

(6 bijeenkomsten)

 • Effectiviteit van scholen
 • Het leren van leerlingen
 • Verschillen tussen leerlingen
 • Beïnvloeden van leerprocessen
 • Ontwerpen van leeromgevingen
 • ICT in het onderwijs
 • Internet en social media in het onderwijs
 • Evaluatie en assessment
 • Leef- en belevingswereld van kinderen
 • Ontwikkelingstheorieën
 • Fysieke ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Reflectie en portfolio met kinderen in het basisonderwijs

Nederlands en taaldidactiek

(6 bijeenkomsten)

 • Vertellen en voorlezen
 • Mondelinge taalontwikkeling en woordenschatontwikkeling
 • Beginnende geletterdheid
 • Onderwijsvisie en leeromgeving
 • Omgaan met verschillen bij beginnende geletterdheid
 • Nederlands als tweede taal
 • Jeugdliteratuur
 • Ontwikkeling van literaire competentie
 • Toepassing van leesvaardigheid bij andere vakgebieden
 • Taal en ICT

Rekendidactiek I

(6 bijeenkomsten)

 • Wiskunde is overal
 • Ontluikende gecijferdheid
 • Rekenmethoden
 • Getalsystemen en -stelsels
 • Cijferend en schattend rekenen
 • Ordenen, structureren en vergelijken
 • Hoofdrekenen
 • Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Rekenstrategieën
 • Metriek stelsel
 • Oriëntatie in de ruimte

Wereldoriëntatie en didactiek

(6 bijeenkomsten)

 • Oriëntatie op mens en samenleving
 • Oriëntatie op natuur en techniek
 • Oriëntatie op tijd
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • De schoolomgeving
 • Klimaten en plantengroei
 • Bevolking
 • Toerisme
 • Het plantenrijk
 • Het dierenrijk
 • Eigen lichaam en gezond gedrag
 • Vakdidactiek natuuronderwijs

Kunstzinnige oriëntatie

(6 bijeenkomsten)

 • Kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs in relatie tot taal, rekenen en zaakvakken
 • Beelden en vormgeven
 • De plaats van beeldend onderwijs en muzikale vorming op de basisschool
 • Didactische fases van het onderwijsproces
 • Ontwerpen en plannen van beeldend onderwijs in samenhang met andere leergebieden
 • De ontwikkeling van het beeldend vermogen van de verschillende leeftijdsgroepen
 • Evaluatie van beeldend onderwijs
 • Educatief ontwerpen: sporen van cultuureducatie

Eindopdracht fase 1

(2 bijeenkomsten van 3 uur)

U rondt deze fase af met een eindopdracht, waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. Gedurende de opleiding wordt u in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur zorgvuldig voorbereid op deze eindopdracht. In de bijeenkomsten staat u stil bij de opzet en aanpak van de eindopdracht en ontwikkelt u de vaardigheden die u nodig heeft om deze met goed gevolg af te ronden. Zo wordt u uitstekend begeleid naar een succesvolle en praktijkgerichte afronding van uw 1e fase.

Fase 2

Fase 2 bestaat uit 6 modules van 6 bijeenkomsten en een eindopdracht. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Rekendidactiek II

(6 bijeenkomsten)

 • Verschijningsvormen, toepassing en notatie van gebroken getallen
 • Onderlinge getalrelaties
 • Evenredige, niet-evenredige en lineaire verbanden
 • Kwalitatieve en kwantitatieve verhoudingen
 • Modellen en schema's
 • Ondermaten en bemiddelende grootheid
 • Misconcepties en (interferentie met) voorkennis
 • Verstrengeling en samenhang kommagetallen
 • Modelmatige representatives
 • Ontwikkelingstheorieën
 • Fysieke en cognitieve ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Taal, logopedie en handschriftontwikkeling

(6 bijeenkomsten)

 • Nederlands als tweede taal
 • Engels in het basisonderwijs
 • Gebruik van methoden voor Engels
 • Stemproblemen
 • Articulatie en spraak
 • Gehoorfunctieproblemen
 • Stotteren en slissen
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Methodisch schrift
 • Linkshandigheid
 • Schrijven op het schoolbord

Geschiedenis, natuur en techniek

(6 bijeenkomsten)

 • Historisch besef bij kinderen stimuleren
 • Tijdvakken in de geschiedenis en hun betekenis
 • De canon van de Nederlandse geschiedenis
 • Het gebruik van beeldmateriaal
 • Omgevingsonderwijs
 • Verkeersonderwijs
 • Sociale redzaamheid en gezond gedrag
 • Staatsinrichting en burgerschap
 • Geestelijke stromingen en multiculturele samenleving
 • Ecologie en milieu
 • Natuurkundige verschijnselen
 • Techniek in de basisschool
 • Weersverschijnselen en hemellichamen

Cultuureducatie en bewegingsonderwijs

(6 bijeenkomsten)

 • Cultuureducatie in relatie tot taal, rekenen, kunstzinnige oriëntatie en zaakvakken
 • Drama als methode van zelfexpressie en inlevingsvermogen
 • Experimenteren met vormen van gedrag
 • Fantasieontwikkeling
 • Projectmatig werken in cultuureducatie
 • Methodiek van spel en dans in het basisonderwijs
 • Spel en bewegingsonderwijs voor het jonge kind
 • Balanceren, klimmen en zwaaien
 • Doelspelen en tikspelen
 • Bewegen op muziek
 • Evaluatie van bewegingsonderwijs

Zorgverbreding en intervisie

(6 bijeenkomsten)

 • Verschillen tussen kinderen
 • Milieu en onderwijskansen
 • Adaptief onderwijzen
 • Kinderen met beperkingen
 • Anderstalige, tweetalige leerlingen en leerlingen met een dialect
 • Hoogbegaafdheid: herkenning en begeleiding
 • Extra ondersteuning en interne begeleiding
 • Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs
 • Intervisie
 • Feedback en gesprekvoering
 • Gesprekstechnieken
 • Kritische zelfreflectie

Klassenmanagement, schoolorganisatie en kwaliteit

(6 bijeenkomsten)

 • Overzicht in de klas
 • Dag-, week- en jaarplanning
 • Kerndoelen voor het basisonderwijs
 • Methoden vergelijken
 • Regels en routines
 • Cito
 • Repetities, overhoringen en toetsing
 • Rapporten en verslagen
 • Werken met leerlingvolgsystemen
 • Oudergesprekken
 • Overheidsbeleid en kwaliteitszorg
 • Integrale kwaliteitsbepaling
 • Kwaliteitskaarten
 • Evaluatie en assessment
 • Reflectie en portfolio met kinderen in het basisonderwijs

Eindopdracht fase 2

(2 bijeenkomsten van 3 uur)

U rondt deze fase af met een eindopdracht, waarin u concreet aan de slag gaat met de opgedane kennis en vaardigheden. U werkt volgens het Actief Leer Principe en past de theoretische en praktische kennis en inzichten toe binnen uw eigen praktijk. U schrijft uw eindopdracht op het gebied van primair onderwijs. Het onderwerp dient gebaseerd te zijn op een van de gebieden uit de 2e fase van de opleiding. Daarbinnen bent u vrij in de keuze van het onderwerp en formulering van de probleemstelling. Er dient wel sprake te zijn van horizontale integratie. Dit betekent dat er een samenhangend geheel is van de onderwerpen. Bij de eindopdracht wordt u uiteraard begeleid door deskundige docenten.

Fase 3

De 3e fase van deze PABO-opleiding bestaat uit 2 modules van 8 bijeenkomsten. Daarnaast kunt u kiezen uit interessante specialisatierichtingen. In deze fase heeft u de keuze uit een specialisatierichting Taal- en rekendidactiek voor het jongere kind of voor het oudere kind. U hoeft dus slechts een van deze modules te volgen. In de loop van de opleiding kunt u de keuze van uw specialisatie bekendmaken.

Verdieping leesonderwijs

(8 bijeenkomsten)

 • Competenties voor het leesonderwijs
 • Leesstrategieën
 • Modellen voor begrijpend lezen
 • Leesdidactiek bij kleuters
 • Leesinstructie
 • Evaluatie van leesvaardigheid
 • Leesproblemen
 • Computerprogramma's en leesmethoden
 • Toepassing van leesvaardigheid bij andere vakgebieden
 • Structureren, formuleren en reviseren van teksten
 • Functionele geletterdheid
 • Pedagogische begeleiding bij dyslexie
 • Behandelmethoden van dyslexie

Keuze: Taal- en rekendidactiek voor het jonge kind

(8 bijeenkomsten)

 • Ontwikkelingspsychologie van het jonge kind
 • Betekenisvolle onderwijsleersituaties
 • Het belang van spelactiviteiten
 • Omgaan met doelen in de onderbouw
 • Basisontwikkeling
 • Ervaringsgericht onderwijs
 • Kinderopvang en basisschool
 • Tegemoetkomen aan basisbehoeften
 • Regels, afspraken en routines
 • Cognitieve empathie
 • Zone van de naaste ontwikkeling
 • Taalspelen en prentenboeken in de onderbouw
 • Ontluikende geletterdheid en gecijferdheid
 • Spelen met getallen, vormen en verzamelingen
 • Visies op onderwijs aan jonge kinderen

Keuze: Taal- en rekendidactiek voor het oudere kind

(8 bijeenkomsten)

 • Ontwikkelingspsychologie van het schoolkind
 • Soorten intelligentie
 • Intrinsieke en extrinsieke motivatie
 • Morele ontwikkeling
 • Antisociale agressie
 • Kinderzorgen
 • Functies van jeugdliteratuur
 • Film, televisie en computers
 • De impact van de thuissituatie op school
 • Taalsysteem en grammatica
 • Taalniveaus en leerstofordening
 • Organisatie van zelfstandig werken in de bovenbouw
 • Inspelen op niveauverschillen en eigen producties van leerlingen
 • Visies op ontwikkeling

Keuzerichtingen/minors

In de 3e fase kunt u kiezen uit verschillende keuzerichtingen (minoren) binnen deze praktijkgerichte PABO-opleiding. U kunt kiezen uit de volgende keuzeprogramma's:

 • Schoolmanagement
 • Passend onderwijs en zorgverbreding
 • Toetsing en assessment
 • ICT in het basisonderwijs
 • Logopedie
 • Bewegingsonderwijs
 • Traditioneel vernieuwingsonderwijs

Met dit uitgebreide aanbod van minoren heeft u dus de mogelijkheid zich diepgaand te specialiseren in een deelgebied dat relevant is voor de leraar in het basisonderwijs.

Examens

De examens zijn een combinatie van schriftelijke examens [SE] moduleopdrachten [MO], mondelinge examens [ME] en een praktijkportfolio [PF]. In het schema ziet u hoe ieder onderdeel wordt afgerond. Uiteraard wordt u tijdens uw opleiding hierover per onderdeel volledig geïnformeerd.

HBO Bachelordiploma

Deze HBO Bacheloropleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Daarmee bent u ervan verzekerd dat deze opleiding aan strenge, officiële kwaliteitseisen voldoet. U behaalt met deze opleiding het officiële Bachelorgetuigschrift 'HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs'. Daarnaast mag u de titel Bachelor of Education (B Ed) voeren. Hogeschool NCOI is in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) bevoegd om graden (Bachelor/Master) te verlenen.

Praktische informatie

Zie Studeren op afstand voor meer informatie.

Studeren op afstand

Deze opleiding kunt u voor een groot deel op afstand volgen, zie Studeren op afsrand voor meer informatie.

Opleidingsdata en locaties (inschrijven is mogelijk voor al deze momenten)

De door u gekozen opleiding/training heeft verschillende startmomenten. Kies hier de maand waarin u wilt starten.

Bij NCOI kunt u kiezen uit 4 verschillende studievarianten. Er is dus altijd een variant die bij u past. U kunt kiezen voor de dagopleiding, de zaterdagopleiding, de avondopleiding of e-Learning (thuisstudie). Kies hier welke variant u wilt volgen.

NCOI is een landelijk opleidingsinstituut en kent een zeer groot aantal opleidingsplaatsen. Er is er dus altijd een opleiding bij u in de buurt. Kies hier de gewenste locatie voor uw opleiding/training.
26 mogelijkheden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Zaterdag Zaterdag Amsterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Dag Maandag Amsterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Dag Maandag Eindhoven
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Zaterdag Zaterdag Eindhoven
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Zaterdag Zaterdag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Dag Maandag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Donderdag Rotterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Dinsdag Amsterdam
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Dinsdag Drachten
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Dinsdag Enschede
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Dinsdag Groningen
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Dinsdag Leeuwarden
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Dinsdag Maastricht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Dinsdag Tilburg
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Zaterdag Zaterdag Zwolle
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Dag Maandag Zwolle
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Dinsdag Zwolle
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Zaterdag Zaterdag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Dag Maandag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Woensdag Utrecht
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Woensdag Arnhem
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Woensdag Den Bosch
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Dinsdag Eindhoven
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Donderdag Breda
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 Avond Donderdag Den Haag
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2015 E-learning N.v.t. E-learning
Inschrijven Planning

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Inschrijven

Planning

 
Maart 2015 Zaterdag Zaterdag Amsterdam Inschrijven Planning
Maart 2015 Dag Maandag Amsterdam Inschrijven Planning
Maart 2015 Dag Maandag Eindhoven Inschrijven Planning
Maart 2015 Zaterdag Zaterdag Eindhoven Inschrijven Planning
Maart 2015 Zaterdag Zaterdag Rotterdam Inschrijven Planning
Maart 2015 Dag Maandag Rotterdam Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Donderdag Rotterdam Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Dinsdag Amsterdam Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Dinsdag Drachten Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Dinsdag Enschede Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Dinsdag Groningen Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Dinsdag Leeuwarden Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Dinsdag Maastricht Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Dinsdag Tilburg Inschrijven Planning
Maart 2015 Zaterdag Zaterdag Zwolle Inschrijven Planning
Maart 2015 Dag Maandag Zwolle Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Dinsdag Zwolle Inschrijven Planning
Maart 2015 Zaterdag Zaterdag Utrecht Inschrijven Planning
Maart 2015 Dag Maandag Utrecht Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Woensdag Utrecht Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Woensdag Arnhem Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Woensdag Den Bosch Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Dinsdag Eindhoven Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Donderdag Breda Inschrijven Planning
Maart 2015 Avond Donderdag Den Haag Inschrijven Planning
Maart 2015 E-learning N.v.t. E-learning Inschrijven Planning
Aanhef:

Kostenoverzicht Ineens Per jaar (3 termijnen) Per 3 maanden (12 termijnen) Per maand (36 termijnen) (alleen voor particulieren)
Dossiervorming (eenmalig) € 200,- niet mogelijk niet mogelijk niet mogelijk
Cursusgeld € 6.990,- € 2.516,40 € 629,10 € 209,70
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Competentieontwikkeling (stage)
en projectbegeleiding
€ 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1.185,- € 426,60 € 106,65 € 35,55
Diplomering € 450,- € 162,- € 40,50 € 13,50
Studiemateriaal (m.u.v. studierichting PABO) € 1.695,- € 610,20 € 152,55 € 50,85
Studiemateriaal (studierichting PABO) € 1.800,- € 648,- € 162,- € 54,-
Arrangementskosten Zie onderstaande toelichting

Arrangementen

NCOI regelt voor de dagopleidingen van maandag tot en met zaterdag een arrangement à € 25,- (excl. btw). De zaalhuur is in de prijs van een opleiding inbegrepen. Een dagarrangement bestaat bij NCOI uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een uitgebreide lunch. Voor de avondopleidingen wordt een arrangement van koffie en thee à € 5,50 (excl. btw) per dagdeel voor u geregeld. De kosten van de arrangementen worden altijd aan u doorberekend. Bij trainingen, Masterclasses, Associate Masters en volledige Masteropleidingen is de zaalhuur niet inbegrepen in de prijs. Daarom zijn de locatie- en arrangementskosten hoger. Deze bedragen € 54,50 (excl. btw) per dag en in de avond € 15,50 (excl. btw).

Reprorechten, hand-outs en trainingsmateriaal

Bij alle opleidingen brengt NCOI de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,-. Bij vaardigheidstrainingen brengt NCOI € 30,- in rekening voor het studiemateriaal. Daarnaast wordt bij een aantal vaardigheidstrainingen gebruikgemaakt van aanvullende literatuur. De daadwerkelijke kosten hiervoor worden separaat in rekening gebracht.

Btw

Op alle opleidingen en trainingen is 21% btw van toepassing. Uitzondering hierop vormen de opleidingen op MBO-niveau 2, 3 en 4, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige Masteropleidingen. Organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, kunnen het volledige aanbod op de website btw-vrij gefactureerd krijgen. In dit geval wordt een btw-correctie van 10% toegepast. Dit betekent dus een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader als u geen btw kunt terugvorderen. Op studiemateriaal, reprorechten en arrangementskosten wordt 6% btw in rekening gebracht. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. Particulieren die de opleiding zelf betalen, worden voor alle opleidingen van btw vrijgesteld, zonder opslag. Dit geldt niet voor de trainingen.

HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

Snelst groeiende NVAO-geaccrediteerde PABO van Nederland

Niveau

HBO Bacheloropleiding

Opleidingsvariant

Zaterdag, Dag, Avond en E-learning

Liever op uw gemak alles bekijken?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids aan en ontvang alle opleidingsinformatie thuis.

Nu aanvragen!