HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

Snelst groeiende NVAO-geaccrediteerde PABO van Nederland

Niveau
HBO Bacheloropleiding

Een HBO Bacheloropleiding is een beroepsgerichte opleiding in het hoger onderwijs. Alle HBO Bacheloropleidingen van NCOI hebben een opleidingsprogramma van 3 fases en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren.

Opleidingsvarianten Avond, Zaterdag en Dag
Accreditatie

Bel ons: 035 6400 411!
Download brochureDirect inschrijven

Opleidingsinformatie

Algemeen

Heeft u de wens om als leraar in het basisonderwijs te werken? Met de NVAO-geaccrediteerde PABO-opleiding van Hogeschool NCOI is deze wens binnen handbereik. Deze succesvolle opleiding is uniek in Nederland en is speciaal ontwikkeld voor u als volwassene. Bent u hoog opgeleid (HBO of WO) of heeft u relevante werkervaring in het onderwijs? Dan kunt u deze opleiding mogelijk zelfs in een versneld traject afronden. Professionaliteit en praktijkgerichtheid staan hoog in het vaandel bij deze opleiding. U krijgt de nodige vaardigheden om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar les te kunnen geven. Na afronding van deze opleiding mag u de titel Bachelor of Education (BEd) voeren.

Doelgroep

U wilt op een efficiënte en flexibele manier het officiële diploma HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)' behalen. Heeft u een gerelateerde HBO- of WO-vooropleiding? Dan kunt u mogelijk vrijstellingen krijgen. U kunt in dat geval een vrijstellingsverzoek indienen.
Ook voor onderwijsassistenten, vakleerkrachten (bijvoorbeeld Muziekdocent of leraar Lichamelijke Opvoeding) en pedagogisch medewerkers in het onderwijs is eventueel een verkorte route mogelijk.

Toelatingsvoorwaarden

U dient in het bezit te zijn van een diploma HAVO, VWO of MBO niveau-4 om toegelaten te worden tot de opleiding HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO). Aan het begin van de studie legt u een reken- en taaltoets af.
Vanaf augustus 2015 gelden aanvullende toelatingseisen. Wanneer u in het bezit bent van een HAVO- of MBO niveau 4-diploma dient u te beschikken over voldoende kennis van Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek. Als u geen havo-eindexamen in (één van) deze vakken heeft gedaan of als u een MBO-opleiding heeft gevolgd, dan moet u per vak een toelatingstoets afleggen. Voor Natuur & Techniek is een eindexamen in Biologie, Natuurkunde of NLT (Natuur, Leven en Technologie) toereikend. Meer informatie vindt u op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Doel en opzet

Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. Deze praktijkgerichte HBO-opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassenen. De opleiding bestaat uit 3 fases met 1 avondbijeenkomst in de week of 1 dagbijeenkomst in de 2 weken. U volgt in de afstudeerfase 2 modules, u rondt uw afstudeeronderzoek af en u voltooit het praktijkprogramma. De modulaire opzet maakt het mogelijk om heel flexibel te studeren. De kosten van de opleiding zijn gebaseerd op 3,5 jaar. Wanneer u langer over de opleiding doet, worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.

Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. U rondt steeds per module een onderwerp af, waardoor u flexibel kunt studeren. U werkt tijdens de opleiding ook aan een portfolio in de vorm van praktijkopdrachten. U koppelt die direct aan uw eigen stageschool. U wordt bij de opbouw van uw portfolio persoonlijk begeleid door een ervaren portfolio-/stagebegeleider die veel inhoudelijke ervaring heeft binnen het basisonderwijs.

Stage

U doet ervaring op in de praktijk door middel van een stage. Dit is een essentieel onderdeel van deze PABO-opleiding. U zoekt een basisschool waar u 1 dag per week stage kunt lopen. Op deze school leert u onder andere hoe u onderwijsactiviteiten op een goede manier kunt voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Als u al in het onderwijs werkt, bijvoorbeeld als onderwijsassistent, dan kunt u uw baan vaak gebruiken als gedeeltelijke stageplaats.
Voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs geldt dat u zowel in de onder- als bovenbouw van de basisschool les moet geven. Hogeschool NCOI heeft een stageadviesbureau, dat u kan adviseren over de stageschool en kan helpen bij het vinden van een stageplek.

Online leeromgeving

Ons studiemateriaal is altijd actueel en sluit perfect aan op de exameneisen. Alles wat u nodig heeft voor uw studie vindt u in onze moderne online leeromgeving. U vindt hier lesvoorbereidingen, opdrachten en aanvullende informatie. Ook kunt u communiceren met uw medestudenten en docent.


Opleiding HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

Programma

Studieprogramma

U vindt hier een uitgebreide beschrijving van de diverse modules in de opleiding. Hierin staat in hoofdlijnen aangegeven welke onderwerpen er aan de orde komen:

Fase 1

Fase 1 bestaat uit 6 modules en een beroepsopdracht:

Kernbegrippen basisonderwijs

(6 bijeenkomsten)

 • Oriëntatie op het basisonderwijs
 • Groeperingsvormen en het schoolgebouw
 • Recente ontwikkelingen in het primair onderwijs
 • Traditionele vernieuwingsscholen
 • Professionele beroepshouding
 • Schoolbeleid en zorgverbreding
 • Kijk op kinderen
 • Veilige en krachtige leeromgevingen
 • De rol van het ministerie, de inspectie en de vrijheid van onderwijs
 • Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs
 • Onderwijsvormen in Nederland en Europa
 • Het werkterrein (basisonderwijs en speciaal onderwijs) en de daarbij behorende kwaliteitskaders

Onderwijskunde

(6 bijeenkomsten)

 • Effectiviteit van scholen
 • Het leren van leerlingen
 • Verschillen tussen leerlingen
 • Beïnvloeden van leerprocessen
 • Ontwerpen van leeromgevingen
 • IT in het onderwijs
 • Internet en social media in het onderwijs
 • Evaluatie en assessment
 • Leef- en belevingswereld van kinderen
 • Ontwikkelingstheorieën
 • Fysieke ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Reflectie en portfolio met kinderen in het basisonderwijs

Nederlands en taaldidactiek

(6 bijeenkomsten)

 • Vertellen en voorlezen
 • Mondelinge taalontwikkeling en woordenschatontwikkeling
 • Beginnende geletterdheid
 • Onderwijsvisie en leeromgeving
 • Omgaan met verschillen bij beginnende geletterdheid
 • Nederlands als 2e taal
 • Jeugdliteratuur
 • Ontwikkeling van literaire competentie
 • Toepassing van leesvaardigheid bij andere vakgebieden
 • Taal en IT

Reken-wiskundedidactiek I

(6 bijeenkomsten)

 • Oriëntatie op rekenen-wiskunde in het basisonderwijs
 • Aanvankelijke gecijferdheid
 • Gevorderde gecijferdheid
 • Meten en meetkunde
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Didactische werkvormen

Wereldoriëntatie en didactiek

(6 bijeenkomsten)

 • Oriëntatie op mens en samenleving
 • Oriëntatie op natuur en techniek
 • Oriëntatie op tijd
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • De schoolomgeving
 • Klimaten en plantengroei
 • Bevolking
 • Toerisme
 • Het plantenrijk
 • Het dierenrijk
 • Eigen lichaam en gezond gedrag
 • Vakdidactiek natuuronderwijs

Kunstzinnige oriëntatie

(6 bijeenkomsten)

 • Kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs in relatie tot taal, rekenen en zaakvakken
 • Beelden en vormgeven
 • De plaats van beeldend onderwijs en muzikale vorming op de basisschool
 • Didactische fases van het onderwijsproces
 • Ontwerpen en plannen van beeldend onderwijs in samenhang met andere leergebieden
 • De ontwikkeling van het beeldend vermogen van de verschillende leeftijdsgroepen
 • Evaluatie van beeldend onderwijs
 • Educatief ontwerpen: sporen van cultuureducatie

Beroepsopdracht fase 1

(2 bijeenkomsten van 3 uur)
U rondt deze fase af met een beroepsopdracht, waarin u met alle opgedane kennis en vaardigheden aan de slag gaat. Gedurende de opleiding wordt u in 2 aparte bijeenkomsten van elk 3 uur zorgvuldig voorbereid op deze beroepsopdracht. In de bijeenkomsten staat u stil bij de opzet en aanpak van de beroepsopdracht en ontwikkelt u de vaardigheden die u nodig heeft om deze met goed gevolg af te ronden met een assessment. Zo wordt u uitstekend begeleid naar een succesvolle en praktijkgerichte afronding van uw 1e fase.

Fase 2

Fase 2 bestaat uit 6 modules en een beroepsopdracht. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Reken-wiskundedidactiek II

(6 bijeenkomsten)

 • Verschijningsvormen, toepassing en notatie van gebroken getallen
 • Onderlinge getalrelaties
 • Evenredige, niet-evenredige en lineaire verbanden
 • Kwalitatieve en kwantitatieve verhoudingen
 • Modellen en schema's
 • Ondermaten en bemiddelende grootheid
 • Misconcepties en (interferentie met) voorkennis
 • Verstrengeling en samenhang kommagetallen
 • Modelmatige representatives
 • Ontwikkelingstheorieën
 • Fysieke en cognitieve ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling

Taal, logopedie en handschriftontwikkeling

(6 bijeenkomsten)

 • Nederlands als 2e taal
 • Engels in het basisonderwijs
 • Gebruik van methoden voor Engels
 • Stemproblemen
 • Articulatie en spraak
 • Gehoorfunctieproblemen
 • Stotteren en slissen
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Methodisch schrift
 • Linkshandigheid
 • Schrijven op het schoolbord

Geschiedenis, natuur en techniek

(6 bijeenkomsten)

 • Historisch besef bij kinderen stimuleren
 • Tijdvakken in de geschiedenis en hun betekenis
 • De canon van de Nederlandse geschiedenis
 • Het gebruik van beeldmateriaal
 • Omgevingsonderwijs
 • Verkeersonderwijs
 • Sociale redzaamheid en gezond gedrag
 • Staatsinrichting en burgerschap
 • Geestelijke stromingen en multiculturele samenleving
 • Ecologie en milieu
 • Natuurkundige verschijnselen
 • Techniek in de basisschool
 • Weersverschijnselen en hemellichamen

Cultuureducatie en bewegingsonderwijs

(6 bijeenkomsten)

 • Cultuureducatie in relatie tot taal, rekenen, kunstzinnige oriëntatie en zaakvakken
 • Drama als methode van zelfexpressie en inlevingsvermogen
 • Experimenteren met vormen van gedrag
 • Fantasieontwikkeling
 • Projectmatig werken in cultuureducatie
 • Methodiek van spel en dans in het basisonderwijs
 • Spel en bewegingsonderwijs voor het jonge kind
 • Balanceren, klimmen en zwaaien
 • Doelspelen en tikspelen
 • Bewegen op muziek
 • Evaluatie van bewegingsonderwijs

Zorgverbreding en intervisie

(6 bijeenkomsten)

 • Verschillen tussen kinderen
 • Milieu en onderwijskansen
 • Adaptief onderwijzen
 • Kinderen met beperkingen
 • Anderstalige, tweetalige leerlingen en leerlingen met een dialect
 • Hoogbegaafdheid: herkenning en begeleiding
 • Extra ondersteuning en interne begeleiding
 • Verwijzing naar het speciaal basisonderwijs
 • Intervisie
 • Feedback en gespreksvoering
 • Gesprekstechnieken
 • Kritische zelfreflectie

Klassenmanagement en IT

(6 bijeenkomsten)

 • Overzicht in de klas
 • Didactische vaardigheden
 • Regels en routines
 • Orde houden en storend gedrag
 • Omgaan met de ruimte, opstelling
 • Verschillen tussen leerlingen
 • (Elektronische) leerlingvolgsystemen
 • IT en leerprocessen
 • Professionalisering en IT
 • Toepassingen van het digibord
 • Toetsen met behulp van IT
 • Internet en social media in het onderwijs
 • Computer als middel, instrument en bron

Beroepsopdracht fase 2

(2 bijeenkomsten van 3 uur)
U rondt deze fase af met een beroepsopdracht, waarin u concreet aan de slag gaat met de opgedane kennis en vaardigheden. U past deze toe binnen uw eigen praktijk. Bij de beroepsopdracht wordt u uiteraard begeleid door deskundige docenten.

Fase 3

Fase 3 van deze PABO-opleiding bestaat uit een interessante module waarin u dieper ingaat op leesonderwijs. Daarnaast maakt u in deze fase een keuze uit de specialisatierichting Onderwijs voor het jongere kind of voor Onderwijs voor het oudere kind. U hoeft dus slechts een van deze modules te volgen. In de loop van de opleiding kunt u de keuze van uw specialisatie bekendmaken. U gaat aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

Verdieping leesonderwijs

(8 bijeenkomsten)

 • Competenties voor het leesonderwijs
 • Leesstrategieën
 • Modellen voor begrijpend lezen
 • Leesdidactiek bij kleuters
 • Leesinstructie
 • Evaluatie van leesvaardigheid
 • Leesproblemen
 • Computerprogramma's en leesmethoden
 • Toepassing van leesvaardigheid bij andere vakgebieden
 • Structureren, formuleren en reviseren van teksten
 • Functionele geletterdheid
 • Pedagogische begeleiding bij dyslexie
 • Behandelmethoden van dyslexie

Keuze: Onderwijs voor het jonge kind

(8 bijeenkomsten)

 • Ontwikkelingspsychologie van het jonge kind
 • Betekenisvolle onderwijsleersituaties
 • Het belang van spelactiviteiten
 • Omgaan met doelen in de onderbouw
 • Basisontwikkeling
 • Ervaringsgericht onderwijs
 • Kinderopvang en basisschool
 • Tegemoetkomen aan basisbehoeften
 • Regels, afspraken en routines
 • Cognitieve empathie
 • Zone van de naaste ontwikkeling
 • Taalspelen en prentenboeken in de onderbouw
 • Ontluikende geletterdheid en gecijferdheid
 • Spelen met getallen, vormen en verzamelingen
 • Visies op onderwijs aan jonge kinderen

Keuze: Onderwijs voor het oudere kind

(8 bijeenkomsten)

 • Ontwikkelingspsychologie van het schoolkind
 • Soorten intelligentie
 • Intrinsieke en extrinsieke motivatie
 • Morele ontwikkeling
 • Antisociale agressie
 • Kinderzorgen
 • Functies van jeugdliteratuur
 • Film, televisie en computers
 • De impact van de thuissituatie op school
 • Taalsysteem en grammatica
 • Taalniveaus en leerstofordening
 • Organisatie van zelfstandig werken in de bovenbouw
 • Inspelen op niveauverschillen en eigen producties van leerlingen
 • Visies op ontwikkeling

Keuzerichtingen/minors

In fase 3 kunt u kiezen uit verschillende keuzeprogramma's (minors) binnen deze praktijkgerichte PABO-opleiding. U kunt kiezen uit de volgende keuzeprogramma's:

 • Schoolmanagement
 • Passend onderwijs en zorgverbreding
 • Toetsing en assessment
 • Logopedie
 • Gezinsbegeleiding en orthopedagogiek
 • Coaching

Met dit gevarieerde aanbod van minors heeft u dus de mogelijkheid zich diepgaand te specialiseren in een deelgebied dat relevant is voor de leraar in het basisonderwijs.

Afstudeerfase

In deze afsluitende fase volgt u nog een module rond organisatorische aspecten voor de leraar in het basisonderwijs. Ook maakt u een keuze voor de vakprofilering van uw PABO-opleiding. U rondt de opleiding af met een eindscriptie, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke scriptiebegeleider toegewezen, die volledig gespecialiseerd is in uw vakgebied. De scriptiebegeleider ondersteunt u om tot een optimaal resultaat te komen voor uw eindscriptie. U sluit de opleiding af met een assessment waarmee u uw startbekwaamheid als leraar aantoont.

Schoolorganisatie

(6 bijeenkomsten)

 • Onderwijskundige identiteit
 • Profilering
 • Verantwoording
 • Kwaliteitszorg
 • Contacten met ouders
 • Passend onderwijs
 • Doorlopende leerlijnen VVE-VO

Vakprofilering

(6 bijeenkomsten)
U kunt kiezen uit onder andere de volgende specialisaties voor vakprofilering:

 • Wereldoriëntatie
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Natuur en techniek

Examens

De examens zijn een combinatie van schriftelijke examens [SE] moduleopdrachten [MO], mondelinge examens of assessments [ME] en een praktijkportfolio [PF]. In het schema ziet u hoe ieder onderdeel wordt afgerond. Uiteraard wordt u tijdens uw opleiding hierover per onderdeel volledig geïnformeerd.

Getuigschrift

Deze HBO Bacheloropleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Daarmee bent u ervan verzekerd dat deze opleiding aan strenge, officiële kwaliteitseisen voldoet. U behaalt met deze opleiding het officiële 'Bachelorgetuigschrift HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)'. Daarnaast mag u de graad Bachelor of Education (BEd) voeren. Hogeschool NCOI is in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) bevoegd om graden (Bachelor/Master) te verlenen.

Planning

Praktische informatie

Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Hieronder vindt u de startmomenten van de opleiding. Zit het startmoment van uw keuze er niet bij, neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 035 - 6 400 411.

Mogelijke startmomenten en locaties

U kunt zich inschrijven voor de variant van uw keuze

De door u gekozen opleiding/training heeft verschillende startmomenten. Kies hier de maand waarin u wilt starten.

Bij NCOI kunt u kiezen uit 4 verschillende studievarianten. Er is dus altijd een variant die bij u past. U kunt kiezen voor de dagopleiding, de zaterdagopleiding, de avondopleiding of e-Learning (thuisstudie). Kies hier welke variant u wilt volgen.

NCOI is een landelijk opleidingsinstituut en kent een zeer groot aantal opleidingsplaatsen. Er is er dus altijd een opleiding bij u in de buurt. Kies hier de gewenste locatie voor uw opleiding/training.

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Dinsdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Dinsdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Dinsdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Dinsdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Dinsdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Dinsdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Woensdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

September 2015 Avond Donderdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Woensdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

December 2015 Avond Donderdag Den Haag

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Donderdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Maandag Amsterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Maandag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Maandag Rotterdam

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Drachten

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Enschede

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Groningen

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Leeuwarden

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Maastricht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Tilburg

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Maandag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Zwolle

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Zaterdag Zaterdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Dag Maandag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Woensdag Utrecht

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Woensdag Arnhem

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Woensdag Den Bosch

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Dinsdag Eindhoven

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Donderdag Breda

Startmaand

Variant

Dag

Locatie

Maart 2016 Avond Donderdag Den Haag
Kosten
Kostenoverzicht Ineens Per 12 maanden (3 termijnen) Per 3 maanden (12 termijnen) Per maand (36 termijnen) (alleen voor particulieren)
Dossiervorming € 200,- n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Cursusgeld € 7.490,- € 2.696,40 € 674,10 € 224,70
Examenkosten € 2.760,- € 993,60 € 248,40 € 82,80
Competentieontwikkelprogramma (stage) en projectbegeleiding € 1.980,- € 712,80 € 178,20 € 59,40
Afstuderen € 1.185,- € 426,60 € 106,65 € 35,55
Diplomering € 450,- € 162,- € 40,50 € 13,50
Studiemateriaal studierichting Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) € 1.800- € 648,00 € 162,00 € 54,00
Locatie- en arrangementskosten Zie onderstaande toelichting
Voor betaling in termijnen wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.


Arrangementen

NCOI regelt voor de dagopleidingen van maandag tot en met zaterdag een arrangement à € 25,- (excl. btw). De zaalhuur is in de prijs van een opleiding inbegrepen. Een dagarrangement bestaat bij NCOI uit onbeperkt koffie, thee, ijswater en een uitgebreide lunch. Voor de avondopleidingen wordt een arrangement van koffie en thee à € 5,50 (excl. btw) per dagdeel voor u geregeld. De kosten van de arrangementen worden altijd aan u doorberekend. Bij trainingen, Masterclasses, Associate Masters en volledige Masteropleidingen is de zaalhuur niet inbegrepen in de prijs. Daarom zijn de locatie- en arrangementskosten hoger. Deze bedragen € 54,50 (excl. btw) per dag en in de avond € 15,50 (excl. btw).

Reprorechten, hand-outs en trainingsmateriaal

Bij alle opleidingen brengt NCOI de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,-. Bij vaardigheidstrainingen brengt NCOI € 30,- in rekening voor het studiemateriaal. Daarnaast wordt bij een aantal vaardigheidstrainingen gebruikgemaakt van aanvullende literatuur. De daadwerkelijke kosten hiervoor worden separaat in rekening gebracht.

Btw

Op alle opleidingen en trainingen is 21% btw van toepassing. Uitzondering hierop vormen de opleidingen op MBO-niveau 2, 3 en 4, de volledige HBO Bacheloropleidingen en de volledige Masteropleidingen. Organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, kunnen het volledige aanbod op de website btw-vrij gefactureerd krijgen. In dit geval wordt een btw-correctie van 10% toegepast. Dit betekent dus een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader als u geen btw kunt terugvorderen. Op studiemateriaal, reprorechten en arrangementskosten wordt 6% btw in rekening gebracht. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. Particulieren die de opleiding zelf betalen, worden voor alle opleidingen van btw vrijgesteld, zonder opslag. Dit geldt niet voor de trainingen.

HBO Bachelor Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO)

Snelst groeiende NVAO-geaccrediteerde PABO van Nederland

Niveau
HBO Bacheloropleiding

Een HBO Bacheloropleiding is een beroepsgerichte opleiding in het hoger onderwijs. Alle HBO Bacheloropleidingen van NCOI hebben een opleidingsprogramma van 3 fases en een individuele afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren.

Opleidingsvarianten Avond, Zaterdag en Dag
Download brochureDirect inschrijven

Leer ons beter kennen

 • Opleiding kiezen moeilijk? Kom naar de Opleidingsbeurs!

  Opleiding kiezen moeilijk? Kom naar de Opleidingsbeurs!

  29 augustus – NBC Congrescentrum – Nieuwegein
  Aanmelden
 • ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
 • De erkende kwaliteit van NCOI

  De erkende kwaliteit van NCOI

  Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
  denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
  Lees meer
 • Opleiding kiezen moeilijk? Kom naar de Opleidingsbeurs!

  Opleiding kiezen moeilijk? Kom naar de Opleidingsbeurs!

  29 augustus – NBC Congrescentrum – Nieuwegein
  Aanmelden
 • ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  ‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
 • De erkende kwaliteit van NCOI

  De erkende kwaliteit van NCOI

  Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
  denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.
  Lees meer
 • Opleiding kiezen moeilijk? Kom naar de Opleidingsbeurs!

  29 augustus – NBC Congrescentrum – Nieuwegein
  Aanmelden
 • "Als docent haal ik mijn voldoening uit het…’’

  Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent
  Lees meer
Liever op uw gemak alles bekijken?

Liever op uw gemak alles bekijken?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Nu aanvragen!