NCOI Onderzoeksinstituut

Onderzoekslijn: Innovatie van Producten, Diensten en Business modellen

Opleiding
Lector
Betrokken lid Academic Board
 
Inleiding
 
De onderzoekslijn Innovatie van Producten, Diensten en Business modellen binnen MMI gaat over het daadwerkelijk innoveren van producten, diensten en business modellen en de relatie met procesinnovatie binnen organisaties. Procesinnovatie zelf wordt beschouwd voor zover dit leidt tot belangrijke verandering van producten, diensten of business modellen. Deze onderzoekslijn onderscheidt zich met de focus op producten, diensten en business modellen in de praktijk, van onderzoekslijn 2 (management van innovatieprocessen)  en onderzoekslijn 3 (ontwikkelen duurzaam innovatievermogen).

De onderzoekslijn wordt opgesplitst in twee groepen thema’s: voor de profit sector en voor de not-for-profit
sector/(semi)overheid.

Onderzoeksveld

Thema’s profit sector
Dit onderdeel omvat zowel bedrijven uit de ‘maakindustrie’ als dienstverleners. Hoewel dienstverlening meer dan 70% van het Nederlandse BBP omvat is er de laatste tijd, mede door de problemen in de financiële dienstverlening in het laatste decennium ook weer hernieuwde aandacht voor productinnovatie en de maakindustrie. Het onderscheid tussen deze categorieën is bovendien aan het verdwijnen omdat bedrijven uit de maakindustrie hun producten steeds vaker als diensten aanbieden (bijvoorbeeld Rolls Royce motoren die per vlieguur worden geleased), terwijl pure dienstverleners vaak fysieke producten toevoegen om de propositie voor klanten tastbaarder en aantrekkelijker te maken (bijvoorbeeld een tablet bij het afsluiten van een energiecontract).
 
Themagebieden zijn:
 • Business model innovaties
 • Combinaties van product- en dienstinnovatie
 • Duurzaamheid, energy efficiency
 • Toepassing van Big Data
 • Domotica.
 • Internet of Things
Thema’s not-for-profit sector/(semi)overheid
Dit onderdeel gaat over innovaties bij (veelal dienstverlenende) organisaties in het ‘maatschappelijk middenveld’ (zorg, onderwijs enzovoorts) en (semi)overheidsorganisaties. Een belangrijke ontwikkeling is hier bijvoorbeeld de ‘terugtrekkende overheid’ met een grotere rol voor participatie van burgers en inzet van technologie. Dit leidt tot innovaties bij de (semi)overheidsorganisaties zelf, maar dit betekent ook een gedragsverandering voor de burgers die contact hebben met deze organisaties.
Thema-gebieden:
 • E-overheid
 • Innovaties in de zorg
 • Terugtredende overheid/participatie maatschappij.
Voorbeelden van thema’s
 • verduurzaming van producten en diensten
 • 0 op de energiemeter
 • onderzoek naar potentieel van nieuwe product-dienstencombinatie
 • evaluatie van een pilot van nieuwe onderwijsmethode
 • de verwevenheid van IT met de ontwikkeling van een nieuwe product-dienstcombinatie
Voorbeelden van vraagstellingen
 • Welke opties voor innovatie biedt het huidige businessmodel van organisatie X en hoe kan het business model canvas daarbij instrumenteel zijn?
 • Welke innovatieve oplossingen in het business model zijn nodig om te verduurzamen, en hoe kan dit mogelijk gemaakt worden?
 • Wat betekent Big Data voor organisatie X, welke mogelijkheden zijn te onderkennen om hieruit waarde te creëren?
 • Wat is nodig om nieuwe veiligheidstechnieken in het publieke domein toe te passen en daarbij rekening te houden met de belangen van stakeholders?
 • Wat is het belang van story engineering voor nieuwe dienst x  en welke marketing past daarbij?

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.