Case Fluvium

Maatwerk en Zakelijk

Maatwerk en Zakelijk

Enthousiast en ambitieus onderwijsondersteunend personeel groeit door tot leraar basisonderwijs

Net als iedere andere onderwijsinstelling, ziet Fluvium Openbaar Onderwijs een tekort aan bevoegde leerkrachten in het basisonderwijs. Voor de stichting een goede reden om te investeren in hun ambitieuze medewerkers en 7 collega’s de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen tot leraar basisonderwijs. Door het aansluiten van de SKOR (Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland) uit Tiel, kon deze klas verder uitgebreid worden tot 9 studenten. In samenwerking met de Fluvium Academie biedt NCOI deze studenten de Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs aan.

Case Fluvium maatwerk en incompany

De opdracht

De aanpak van het tekort aan leraren heeft een prominente plek in het strategisch personeelsbeleid van Fluvium. Omdat het tekort de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid nog meer zal toenemen, wordt er gezocht naar creatieve oplossingen. Een van die oplossingen voor dit toekomstig tekort is om de onderwijsassistenten met potentie op te leiden tot volwaardig leraar basisonderwijs. De stichting biedt daarom een geselecteerde groep medewerkers de kans om de geaccrediteerde HBO Bachelor Leraar Basisonderwijs incompany bij NCOI te volgen. Na afronding van dit vierjarige leerwerktraject kunnen de deelnemers aan de slag als leraar binnen Fluvium.

De oplossing

NCOI wil de studenten van de Fluvium Academie opleiden tot startbekwame leraren. Hiermee dragen ze bij aan de maatschappelijke vraag voor goed opgeleide, bevoegde leraren in het onderwijs. Om met de opleiding te mogen starten, doorlopen de kandidaten eerst een toelatingstraject, waarin zij hun potentie en ambitie aantonen door middel van een motivatiebrief/filmpje en een startgesprek (assessment) met de bovenschoolse opleidingscoördinator en de projectleider van de Fluvium Academie voeren. Door de nauwe samenwerking met Fluvium en de sterke link met de dagelijkse onderwijspraktijk is de Bacheloropleiding inhoudelijk volledig toegespitst op de dagelijkse werkpraktijk van deze toekomstige leraren. Tijdens de studie verwerven zij de nodige kennis en vaardigheden om kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar les te geven. Naast het volgen van de studie, werken de medewerkers parttime in het primair onderwijs.

De Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs is een 4-jarig werkleertraject. In de beginfase gaan de deelnemers aan de slag met de basiselementen van het basisonderwijs. Daarin leren zij lesgeven en werken ze aan hun didactische en pedagogische vaardigheden. Daarnaast gaan ze aan de slag met vakinhoudelijke onderwerpen die voor een leraar basisonderwijs van belang zijn. Door het bestuderen van literatuur en het uitwerken van opdrachten die gericht zijn op hun eigen werkpraktijk worden de medewerkers uitgedaagd goed te kijken naar de praktijk en lessen en suggesties van ervaren docenten te bestuderen. Door deze koppeling tussen leren en werken kunnen de medewerkers de theorie direct toepassen in de praktijk. Uiteindelijk sluiten ze de opleiding af met een praktijkgericht onderzoek dat gericht is op hun eigen onderwijspraktijk.  

De opleiding bevat enkele specifieke kenmerken

  • Aangezien het voor sommige medewerkers alweer een tijdje geleden is dat zij in de schoolbanken zaten, starten we de opleiding met de workshop Slim Leren. Het doel hiervan is de deelnemers optimaal voor te bereiden op de opleiding.
  • Op de leerwerkplek krijgt elke medewerker een praktijkbegeleider toegewezen. Hij of zij begeleidt de student en helpt bij het maken van opdrachten in de praktijk.
  • De deelnemers kunnen te allen tijde gebruikmaken van onze online leeromgeving e-Connect. Ze vinden er praktische informatie over lesdagen en -tijden, het studieprogramma en kunnen contact opnemen met medestudenten en hun docent.
  • De opleiding kent een groot aantal modules waarin we stilstaan bij één vakinhoudelijk onderwerp. De modules per fase kennen een opbouw in complexiteit, waardoor deelnemers in de vervolgfasen steeds meer uitgedaagd worden en hun rol van leraar in de bredere onderwijscontext gaan zien.
  • Het portfolio is een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding. Hierin wordt invulling gegeven aan leeractiviteiten en de ontwikkeling van beroepsvaardigheden. De deelnemers tonen hiermee aan dat ze het eindniveau van de opleiding hebben bereikt.
  • De afronding van de opleiding bestaat uit het opstellen van een plan van aanpak en het opleveren een beroepsproduct. Het zogenaamde afstudeeronderzoek.

Het resultaat

NCOI leidt de deelnemers op tot zelforganiserende en zelflerende leraren die in staat zijn tot onderzoek, reflectie en innovatie. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt elke deelnemer het Bachelor getuigschrift HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs. Hiermee mogen zij les geven in het primair onderwijs. Na afloop van de studie kunnen de medewerkers lesgeven en beschikken ze over verbeterde pedagogisch didactische vaardigheden. Daarbij kunnen ze de vergelijking maken tussen hun ‘oude’ rol als onderwijsondersteunend medewerker en hun ‘nieuwe’ rol als leerkracht. De medewerkers zijn in hun functie als leraar de schakel tussen de leerling en de maatschappij, én medevormgever van het onderwijs binnen Fluvium of SKOR.

Over Fluvium Openbaar Onderwijs

Fluvium is het bevoegd gezag van 20 scholen (openbaar basisonderwijs) in Gelderland. In totaal krijgen zo’n 2.200 leerlingen les op deze basisscholen. De stichting zorgt voor kwalitatief, innovatief, opbrengstgericht en gevarieerd openbaar onderwijs. Samen leren, werken en leven krijgt daarin alle aandacht.