HBO Bachelor Accountancy

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding met directe aansluiting bij AA - nominale duur 4 jaar, gemiddeld 5 jaar

Vakgebied

Financieel

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Er is een toenemend tekort aan financiële professionals. Ziet u een carrière als (assistent-)accountant wel zitten? Bent u degene die ondernemers in het midden- en kleinbedrijf adviseert over hun financiële bedrijfsvoering? Dan is deze officiële HBO Bachelor Accountancy een passende keuze. Deze opleiding is gebaseerd op het actuele rapport Eindtermen van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en is officieel door de NVAO geaccrediteerd. Docenten uit de dagelijkse praktijk dagen u uit om u te ontwikkelen tot een professional op het brede werkterrein van accountancy. Hiermee legt u een fundament voor een latere opleiding tot accountant met een certificerende bevoegdheid. Deze officieel erkende HBO Bachelor wordt uitgevoerd door onze businesspartner Markus Verbeek Praehep.

Hogeschool Markus Verbeek Praehep

Deze opleiding wordt verzorgd door onze businesspartner Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Hogeschool Markus Verbeek Praehep heeft al 120 jaar zeer grote expertise op het gebied van financiële opleidingen, waaronder het interessante vakgebied van accountancy. Bij afstuderen ontvangt u het officiële getuigschrift HBO Bachelor Accountancy van Hogeschool Markus Verbeek Praehep.

Gunstige financiering

Betaalt u het programma zelf? Vanwege de officiële erkenning van deze opleiding kunnen uw opleidingskosten grotendeels gefinancierd worden door de overheid, dit heet levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Geen passende werkomgeving

Een van de pijlers in deze HBO Bacheloropleiding is dat u alles wat u leert ook in de praktijk kunt toepassen. Als u een baan heeft die aansluit op uw opleiding, dan doet u die ervaring op in uw eigen werk. Heeft u geen (passende) baan, dan kunt u toch deelnemen aan de opleiding. Dan loopt u een halfjaar stage. Het is mogelijk om de stage te combineren met het afstuderen, maar u kunt ook eerder stage lopen.

Doelgroep

De HBO Bachelor Accountancy is bedoeld voor ambitieuze mensen die zich op HBO-niveau willen ontwikkelen in de accountancy.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt aan deze HBO Bachelor Accountancy deelnemen met een HAVO-, VWO- of volledig MBO-diploma. Bent u niet in het bezit van een van deze diploma’s en bent u minimaal 21 jaar, dan kunt u instromen op basis van de 21+ regeling. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Enige voorkennis van de basisprincipes van boekhouden is gewenst wanneer u start met de inleidende module MBA Bedrijfsadministratie in fase 1. Indien u niet beschikt over voldoende voorkennis, adviseren wij u de 2-daagse opleiding Inleiding Boekhouden voor MBA van onze businesspartner Hogeschool Markus Verbeek Praehep te volgen.

Doel en opzet

De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die zelf actief zijn in de praktijk. Zij vormen een ideaal klankbord. Zo kunt u praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen. Deze past u vervolgens toe in uw eigen werksituatie, om dit weer samen met uw docent te evalueren en mogelijk bij te stellen. Een ideale manier om begeleid uw kennis en kunde te ontwikkelen. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze modulaire opbouw kunt u uw opleiding flexibel indelen.

In deze opleiding wordt u uitgebreid voorbereid op uw examens. Als accountant is het heel belangrijk om de benodigde papieren in huis te hebben. Vanuit onze jarenlange ervaring als financieel opleider bieden wij daarom extra examentrainingen aan. Deze zijn speciaal ingericht met diverse oefentechnieken. Daardoor maakt u met nog meer vertrouwen het examen. Zie het programma voor de inhoud van deze opleiding.

Voor werkenden

In de bijeenkomsten wordt gewerkt met opdrachten uit de praktijk en cases van dagelijkse situaties. De docenten hebben veel ervaring in het werkveld. U merkt direct dat zij kennis van zaken hebben en dat ze u helpen bij problemen en vraagstukken die u in uw werk tegenkomt. Ze maken de leerstof praktisch en goed toepasbaar. Door deze praktijkgerichte aanpak leert u de nieuwe kennis direct in de praktijk toe te passen. De opleiding is speciaal ontwikkeld voor werkenden. Veel praktijkopdrachten kunt u namelijk in uw werk uitvoeren. Als een bepaald onderwerp buiten uw huidige werkveld valt, zorgen de docenten voor actuele praktijksituaties, zodat u toch praktijkgericht kunt oefenen.

Flexibel studeren

Bij het studeren doorloopt u overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke professionele online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft tijdens uw hele studie.

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week. Wilt u liever zonder bijeenkomsten studeren of met meer flexibiliteit? Deze opleiding kunt u grotendeels online volgen, bijvoorbeeld thuis of op uw werk. Zie Studeren op afstand voor meer informatie hierover.

Vervolgmogelijkheden

Het Bachelorprogramma voldoet aan de actuele eisen van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA). In een erkend programma kunt u op een efficiënte wijze doorstuderen tot accountant met of zonder een certificerende bevoegdheid. Daarnaast kunt u mogelijk het Masterprogramma Assurance volgen. Hier gelden echter wel aanvullende toelatingseisen voor.

Meer informatie

U kunt uw opleidingskosten aftrekken van het belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte. Zie Praktische informatie voor meer informatie.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

Programma 240 EC

Fase 1

MBA Bedrijfsadministratie 8 EC

MBA Belastingwetgeving 8 EC

MBA Financiering 8 EC

MBA Kostencalculatie 8 EC

Algemene economie 8 EC

Statistiek en onderzoek 8 EC

Praktijkprogramma 12 EC

Fase 2

Jaarrekening 10 EC

Financial accounting 1 8 EC

Auditing beginselen 8 EC

Recht 12 EC

Strategie, leiderschap en organisatie 1 8 EC

Internal control & accounting information systems 1 8 EC

Praktijkprogramma 6 EC

Fase 3

Management accounting & control 2 8 EC

Internal control & accounting information systems 2 8 EC

Belastingrecht 2 8 EC

Gedrag, ethiek en besluitvorming 8 EC

Strategie, leiderschap en organisatie 2 8 EC

Financiering 8 EC

Praktijkprogramma 12 EC

Afstudeerfase

Auditing: kern van het accountantsberoep 12 EC

Financial accounting MKB 10 EC

Management accounting & control 3 8 EC

Praktijkprogramma 10 EC

Eindscriptie 20 EC

Fase 1

In fase 1 krijgt u een introductie in de belangrijkste onderwerpen van accountancy. Zo gaat u aan de slag met de wet- en regelgeving waar een accountant in zijn werk rekening mee moet houden. Daarnaast ontvangt u een breder overzicht van een aantal economische modules, zoals Algemene economie en Statistiek en onderzoek. U behaalt in deze fase direct uw diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA). Heeft u al een MBA-diploma en bent u toelaatbaar tot deze HBO Bachelor Accountancy? Dan wordt een groot deel van deze eerste fase vrijgesteld. U gaat aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

MBA Bedrijfsadministratie

(10 bijeenkomsten)

 • Inrichten van de boekhouding
 • Uitgangspunten van financiële administratie
 • Budgettering en administratie
 • Projectadministratie en resultaatberekening per project
 • Journaliseren van financiële feiten

MBA Belastingwetgeving

(10 bijeenkomsten)

 • Inkomsten- en loonbelasting
 • Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)
 • Omzetbelasting

MBA Financiering

(10 bijeenkomsten)

 • Investeringsselectie
 • Vermogensbehoefte bepalen
 • Analyse van de jaarrekening: kengetallen
 • Interne en externe verslaggeving
 • Opstellen van een balans

MBA Kostencalculatie

(10 bijeenkomsten)

 • Kostensoorten en kostenverbijzonderingsmethoden
 • Kostenbudgettering en -bewaking
 • Kostprijs- en capaciteitsberekeningen
 • Optimaliseringsvraagstukken: uitbesteden of zelf maken

Algemene economie

(6 bijeenkomsten)

 • Macro- en micro-economie
 • Markten en concurrentie
 • Monetaire economie
 • Vermogensmarkten
 • Renterisico en rentebeleid
 • Toezicht bank- en verzekeringswezen
 • Internationale economie en valutamarkten
 • Internationale samenwerking

Statistiek en onderzoek

(6 bijeenkomsten)

 • Basis uitgangspunten statistiek
 • Toepassen van statistiek in de accountancy
 • Schattingen maken en steekproeven
 • Begrijpen van statistische analyse
 • Relevantie big data
 • Data onderzoeken met software
 • Statistiek en manipulatie

  Fase 2

  Jaarrekening

  (10 bijeenkomsten)

  • Interne en externe verslaglegging en leasing
  • Pensioenen, optiebeloningen en financiële instrumenten
  • Onderhanden projecten, overnamen en dienstverlenende bedrijven
  • Werken met ERP-systemen
  • Waardering deelnemingen
  • Geconsolideerde jaarrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Fiscale jaarrekening

  Financial accounting 1

  (10 bijeenkomsten)

  • Functies externe verslaggeving
  • Jaarrekening en effecten op stakeholders
  • Richtlijnen voor financiële verslaggeving (RJ, IASB en IFRS)
  • Waardebegrippen en schattingselementen
  • Beoordelen juistheid en toereikendheid van jaarrekening
  • Verslaggeving beoordelen voor een nv, bv of kleine vennootschap
  • Kapitaalbescherming
  • Examentraining

  Auditing beginselen

  (10 bijeenkomsten)

  • Wat is auditing
  • Stramien en proces assuranceopdrachten
  • Institutioneel kader voor controlefunctie
  • Kwaliteitseisen
  • Fraude en ongebruikelijke transacties
  • Samenstel- en adviesopdrachten
  • Spanningsvelden en ethiek
  • Corporate governance
  • Examentraining

  Recht

  (8 bijeenkomsten)

  • Verbintenissenrecht
  • Bijzondere overeenkomsten
  • Goederenrecht en inleiding burgerlijk procesrecht
  • Personen- en familierecht en erfrecht
  • Ondernemingsvormen
  • Faillissementsrecht, bestuursrecht en Europees recht
  • Sociaal zekerheidsrecht

  Strategie, leiderschap en organisatie 1

  (6 bijeenkomsten)

  • Missie en strategie
  • Strategie en organisatie
  • Beoordelen doel en strategie vanuit finance
  • Bedrijfsrisico’s analyseren vanuit strategische formuleringen
  • Handeling bestuur beoordelen aan ondernemingsbelang
  • Financiële rapportage vanuit bedrijfsmissie

  Internal control & accounting information systems 1

  (8 bijeenkomsten)

  • Risicomanagement en -beheersing
  • Informatiebehoeften van een organisatie
  • Beoordeling van betrouwbare en relevante informatie
  • Signaleren gevolgen van veranderingen binnen de IT
  • IT-controls ontwerpen
  • Geschiktheid van diverse rapportagetools
  • Basisbeginselen AO/IB
  • Typologieën
  • Waardekringloop

   Fase 3

   In fase 3 volgt u 6 modules waarmee u de reeds opgedane kennis verdiept, zoals voor AIS en internal control, belastingrecht en managementaccounting. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan ethische kwesties waarmee een accountant te maken krijgt.

   Management accounting & control 2

   (8 bijeenkomsten)

   • Managementrapportage
   • Financiële en niet-financiële informatie
   • Analyse economische prestatiemaatstaven
   • Beoordelen performancesysteem personeel
   • Typen budgetten
   • Realisatie budgetdoelen
   • Managementaccounting in relatie tot organisatiestrategie
   • Examentraining

   Internal control & accounting information systems 2

   (6 bijeenkomsten)

   • Moderne data-analysetechnieken
   • Business process management
   • Analysetechnieken en informatiesystemen
   • Interne beheersing en corporate governance
   • Rapportage en ‘in control statement’
   • Ethiek binnen beheersingsomgeving
   • Examentraining

   Belastingrecht 2

   (8 bijeenkomsten)

   • Inkomsten- en vennootschapsbelasting
   • Loonheffingen
   • Formeel belastingrecht
   • Kritisch checken van fiscale aangiften
   • Dividendbelasting
   • Erf- en schenkbelasting
   • Fiscale strategie bestuderen

   Gedrag, ethiek en besluitvorming

   (6 bijeenkomsten)

   • Psychologie en persoonlijkheid
   • Professioneel gedrag
   • Reflectie
   • Samenwerking en teams
   • Ethische kwesties
   • Complexiteit van besluitvorming

   Strategie, leiderschap en organisatie 2

   (6 bijeenkomsten)

   • Bedrijfsmissie, visie en strategie in relatie tot financiën
   • Invloed, innovatie en ondernemerschap
   • SWOT-analyse
   • Verandermanagement
   • Organisatiedoelen en personeelsbeleid
   • Langetermijndoelstellingen

   Financiering

   (6 bijeenkomsten)

   • Ontwerpen van een financieringsvoorstel
   • Werkkapitaalbeheer
   • Financiële positie en strategie beoordelen
   • Financiële instrumenten en markten
   • Beheersing financiële risico’s
   • Treasurymanagement
   • Structuur corporate governance
   • Behavioural finance

    Afstudeerfase

    Deze fase bestaat uit enkele accountancymodules en u studeert af. U specialiseert zich nog eens extra in auditing en financial accounting. U gaat aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

    Auditing: kern van het accountantsberoep

    (10 bijeenkomsten)

    • Jaarrekeningcontrole
    • Fraude en ongebruikelijke transacties
    • Proces van financial auditing, opstellen controleplan
    • Accountantscontrolerisico, interne beheersing en fraude
    • Financial auditmethoden
    • Adviesopdrachten
    • Examentraining

    Financial accounting MKB

    (6 bijeenkomsten)

    • Beoordelen van de verslaggeving
    • Hoofdlijnen toepassing IFRS-SME
    • Verantwoording transacties in bijzondere situaties
    • Jaarrekeningenbeleid bij beoordelen jaarverslaggeving
    • Financiële verantwoording bij NGO’s en bijzondere bedrijfstakken
    • Integratie verslaggeving
    • Examentraining

    Management accounting & control 3

    (6 bijeenkomsten)

    • Organisatiestrategie en het managementaccounting- en controlsysteem
    • Accountingmaatstaven
    • Data-analyse
    • Besluitvorming op basis van informatiebronnen

     Examens

     De examens zijn een combinatie van digitale examens, schriftelijke examens, moduleopdrachten en een praktijkportfolio. Uiteraard wordt u tijdens uw opleiding per onderdeel hierover geïnformeerd. Enkele examens legt u af bij de Nederlandse Associatie voor Examinering. Bij een voldoende afronding van deze Associatie-onderdelen ontvangt u het officiële diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) van de Nederlandse Associatie voor Examinering.

     Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

     Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool Markus Verbeek Praehep. U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Accountancy’ van Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Daarnaast mag u de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Hogeschool Markus Verbeek Praehep is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

     Lesplanning
     Lesplanning
     Lesplanning
     Lesplanning
     Lesplanning

     Startdata en bijeenkomsten

     De dagvariant kan op woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag gevolgd worden, de avondvariant op maandag, dinsdag of donderdag. Zie voor de locaties onze website. U kunt deze opleiding ook grotendeels op afstand volgen op basis van e-learning (zie Studeren op Afstand).

     Kostenspecificatie
     Kostenspecificatie
     Kostenspecificatie
     Kostenspecificatie
     Kostenspecificatie

     Kosten

     Dossiervorming: € 200,-
     Lesgeld: € 15.900,-
     Studiemateriaal: € 3.380,-
     Examenkosten: € 4.127,-
     Afstuderen: € 1.250,-
     Praktijkprogramma: € 1.980,-
     Reprorechten: € 15,-
     Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

     Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is.

     U kunt deze opleiding ook in 4, 17 of 52 termijnen betalen. Deze laatste optie is enkel van toepassing voor particulieren.

     Extra voordeel

     U kunt zich ook voor afzonderlijke modules inschrijven. Neemt u echter deze opleiding in zijn geheel af? Dan bent u 15-20% voordeliger uit.

     Locatie- en arrangementskosten

     NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

     Reprorechten en hand-outs

     Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

     Fiscaal voordeel

     Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

     Btw

     Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

     Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

     Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

     Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

     HBO Bachelor Accountancy

     NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding met directe aansluiting bij AA - nominale duur 4 jaar, gemiddeld 5 jaar

     Vakgebied

     Financieel

     Opleidingsniveau

     HBO Bacheloropleiding

     Erkenning

     NVAO geaccrediteerd

     Meer informatie

     Download brochure

     Wil je dit met iemand delen?

     Mail door

     Heeft u vragen?

     Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
     Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

     Voorlichtingsbijeenkomsten

     Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

     Studiegids 2019-2020 NCOI

     Vraag de studiegids 2019-2020 aan

     Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids 2019-2020 aan.

     Contact NCOI

     Opleidingsadvies op maat?

     Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.