HBO Bachelor Management Payroll Services

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Vakgebied

HR

Opleidingsniveau

HBO Bacheloropleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Deze unieke opleiding omvat alle onderwerpen die u nodig heeft als professional op het gebied van salarisadministratie, arbeid en belonen. U ontwikkelt zich tot volwaardig gesprekspartner voor het management en andere stakeholders. Daarnaast leert u hoe u een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken op het gebied van arbeid en belonen. Hierdoor maakt u een enorme professionaliseringsslag in uw carrière. De hele studie is ingericht op het studeren naast een baan. De opleiding wordt uitgevoerd door onze businesspartner Markus Verbeek Praehep, expert in financiële opleidingen.

Gunstige financiering

Betaalt u het programma zelf? Vanwege de officiële erkenning van deze opleiding kunnen uw opleidingskosten grotendeels gefinancierd worden door de overheid, dit heet levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK) voor meer informatie of neem contact op met onze opleidingsadviseurs.

Geen passende werkomgeving

Onze opleidingen zijn zeer gericht op de beroepspraktijk. Die praktijk is belangrijk, omdat u daar veel leert. Meestal kunt u dit combineren vanuit uw baan. Heeft u geen (passende) baan, dan kunt u toch deelnemen aan deze opleiding. In die situatie past u de praktijkopdrachten toe op actuele en algemene praktijksituaties. U loopt 3 maanden stage om specifieke beroepscompetenties te ontwikkelen. Dat kan aan het eind van de studie, waarbij u dit combineert met het afstuderen. Als u eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Heeft u dan al wel een baan die past bij het werkveld? Dan is een stage niet meer nodig.

Doelgroep

U bent ambitieus en u beschikt over ten minste 2 jaar relevante werkervaring. U wilt zich graag verder ontwikkelen tot professional op het gebied van salarisadministratie, arbeid en belonen.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Doel en opzet

De opleiding richt zich direct op de kern van het vakgebied. Dat geeft herkenbaarheid en toepassingsmogelijkheden. Per module rondt u steeds een onderwerp af. Daarmee heeft u een zeer overzichtelijk en goed georganiseerd programma. De meeste modules zijn bovendien ook op basis van e-learning te volgen. U zult merken hoe prettig dit werkt.

U ontwikkelt zich op een zeer praktische wijze op erkend HBO Bachelorniveau. HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Een eerder HBO-programma of veel werkervaring levert u mogelijk vrijstellingen en daarmee een verkort programma op. Het kan ook zijn dat u te druk bent om de opleiding in 4 jaar af te ronden. Dan kunt u door onze modulaire aanpak de duur van uw opleiding eenvoudig verlengen tot maximaal 6 jaar. De kosten zijn gebaseerd op 3 jaar. Heeft u langer nodig, dan betaalt u geen extra kosten.

Voor werkenden

In de bijeenkomsten wordt gewerkt met opdrachten uit de praktijk en cases van dagelijkse situaties. De docenten hebben veel ervaring in het werkveld. U merkt direct dat zij kennis van zaken hebben en dat ze u helpen bij problemen en vraagstukken die u in uw werk tegenkomt. Ze maken de leerstof praktisch en goed toepasbaar. Door deze praktijkgerichte aanpak leert u de nieuwe kennis direct in de praktijk toe te passen. De opleiding is speciaal ontwikkeld voor werkenden. Veel praktijkopdrachten kunt u namelijk in uw werk uitvoeren. Als een bepaald onderwerp buiten uw huidige werkveld valt, zorgen de docenten voor actuele praktijksituaties, zodat u toch praktijkgericht kunt oefenen.

Flexibel studeren

U studeert steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke professionele online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft tijdens uw hele studie. Met het duidelijke overzicht heeft u altijd zicht op de bijeenkomsten en opdrachten, zodat het plannen eenvoudig is. U kunt zo ook contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien is het mogelijk om er te oefenen met vragen en praktijkcases.

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week. Wilt u liever zonder bijeenkomsten studeren of met meer flexibiliteit? Deze opleiding kunt u grotendeels online volgen, bijvoorbeeld thuis of op uw werk. Zie Studeren op afstand voor meer informatie hierover.

Meer informatie en kosten

U kunt uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte. Zie Hogeschool NCOI voor meer praktische informatie en de kosten van de opleiding.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

Programma 240 EC

Fase 1

Bedrijfsadministratie 8 EC
Bedrijfseconomie 8 EC
Belastingrecht 8 EC
Juridische vaardigheden 8 EC
Loonheffingen PDL 6 EC
Personeel, organisatie en communicatie PDL 4 EC
Arbeidsrecht en sociale zekerheid PDL 6 EC
Eindopdracht 6 EC
Portfolio 6 EC

Fase 2

Bestuurlijke informatievoorziening 8 EC
Loonheffingen VPS 8 EC
Arbeidsrecht en sociale zekerheid VPS 8 EC
Personeel en organisatie VPS 4 EC
Communicatie VPS 4 EC
IB-geen winst en loonbelasting 8 EC
Professioneel en oplossingsgericht werken 8 EC
Eindopdracht 6 EC
Portfolio 6 EC

Fase 3

Managementaccounting 12 EC
Strategische arbeidsvoorwaarden en belonen 12 EC
Communicatie- en adviesvaardigheden CBC 6 EC
Adviesopdracht CBC 6 EC
Projectmanagementvaardigheden 8 EC
Planmatig werken en organiseren 4 EC
Eindopdracht 6 EC
Portfolio 6 EC

Afstudeerfase

Portfolio 30 EC
Afstudeeropdracht 30 EC

Fase 1

In fase 1 legt u de basis voor uw kennis van het onderwerp payroll. U neemt deel aan 3 examens van het Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL®), wat de mogelijkheid biedt om in korte tijd het officiële PDL-diploma te behalen. U doet de nodige kennis op binnen het vakgebied van arbeidsrecht en loonheffingen. Zo leert u alles over arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht, pensioenaanspraken en heffingskortingen. U gaat in deze fase aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

Bedrijfsadministratie

(6 bijeenkomsten)

 • Inrichten van de financiële administratie
 • Correct verwerken van financiële administratie
 • Samenstellen van financiële overzichten
 • Balans en resultatenrekening
 • Berekenen van financiële kengetallen
 • Debiteurenbeheer en liquiditeitsbeheer
 • Kosten, opbrengsten en winstverdeling
 • Aantrekken en aflossen van vermogen

Bedrijfseconomie

(6 bijeenkomsten)

 • Kosten: definities, functies en begrippen
 • Kostenindelingen
 • Kostprijscalculatie en kostenverbijzondering
 • Kostenbudgettering en schattingen
 • Verschillenanalyse
 • Direct costing en break-even analyses
 • Capaciteitsbepaling

Belastingrecht

(6 bijeenkomsten)

 • Belastingwetgeving algemeen
 • Het Nederlandse belastingstelsel
 • Inkomstenbelasting, winst uit onderneming
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividendbelasting
 • Loonbelasting
 • Omzetbelasting
 • Heffingen

Juridische vaardigheden

(4 bijeenkomsten)

 • Lezen en interpreteren van regelgeving en rechtspraak
 • Gebruik van juridische bronnen
 • Juridisch taalgebruik
 • Schriftelijke vaardigheden
 • Lezen en begrijpen jurisprudentie
 • Gebruik juridische database

Loonheffingen PDL

(8 bijeenkomsten)

 • Organisatie van de Belastingdienst/sociale verzekeringen
 • Begrippenkader opbouw loonheffingen
 • Inhoudings- en belastingplicht
 • Verzekeringsplicht
 • Pensioenaanspraken, levensloopregeling en spaarregelingen
 • Berekening bruto- en nettoloon
 • Invordering/aansprakelijkheid
 • Overzicht uitkeringen, loonkosten­subsidies en toeslagen
 • Arbeidsongeschiktheid

Personeel, organisatie en communicatie PDL

(4 bijeenkomsten)

 • Personeels- en salarisadministratie
 • Humanresourcesmanagement (HRM)
 • Organisatiestructuren en -vormen
 • Arbeidsverdeling
 • Gegevensverwerking financiële administratie
 • Beroepsaspecten loonadministrateur
 • Communicatie

Arbeidsrecht en sociale zekerheid PDL

(6 bijeenkomsten)

 • Arbeidsovereenkomst en soorten arbeidsverhoudingen
 • Proeftijd- en concurrentiebeding
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst (inclusief opzegverboden)
 • Cao en medezeggenschap
 • Arbeidsomstandigheden en -tijden
 • Regels sociale zekerheid en arbeidsongeschiktheid

  U sluit deze fase af met een eindopdracht. Hierin koppelt u uw kennis en kunde uit de gehele fase aan elkaar en laat u zien wat u geleerd heeft.

  Fase 2

  In fase 2 van de opleiding werkt u aan de ontwikkeling van specifieke vakkennis van de sociale en fiscale wetgeving. Ook krijgt u ondersteunende en verdiepende vakken op het gebied van arbeidsrecht en loonbelasting. U gaat aan de slag met de volgende modules:

  Bestuurlijke informatievoorziening

  (6 bijeenkomsten)

  • Uitgangspunten bestuurlijke informatie­voorziening
  • Organisatie van de informatieverzorging
  • Kwaliteit van het bestuurlijke informatie­verzorgingssysteem
  • Intern betrouwbaarheidssysteem
  • Interne controle
  • Informatiebeleid
  • Informatieplanning en -beheer
  • Controlling en informatiemanagement

  Loonheffingen VPS

  (10 bijeenkomsten)

  • Loonbelasting en inkomstenbelasting
  • Wetgeving loonheffingen
  • Verdieping werkkostenregeling
  • Vrijstellings- en kortingsmogelijkheden
  • Klachtenprocedures
  • Naheffing, boetestelsel, bruteren, bezwaar en beroep
  • Administratieverplichting
  • Premies
  • Examentraining

  Arbeidsrecht en sociale zekerheid VPS

  (8 bijeenkomsten)

  • Arbeidsrecht en arbeidsprocesrecht
  • Wetgeving rondom opzegverboden
  • Uitkeringsloon
  • Wet arbeid en zorg (Wazo)
  • Socialezekerheidsuitkeringen en -verzekeringsplicht
  • Ontslag en onderbrekingswerkloosheid
  • Examentraining

  Personeel en organisatie VPS

  (4 bijeenkomsten)

  • P&O in de praktijk
  • Motivatietheorieën
  • Signaleren verbeteringen salarisafdeling
  • Waardekringloop
  • Loonkostenverdeling
  • Balanced Scorecard (BSC)
  • Typologieën van Starreveld

  Communicatie VPS

  (4 bijeenkomsten)

  • Doel van communicatie
  • Persoonlijke communicatiestijl
  • Effectief communiceren
  • Vormen van feedbackgesprekken
  • Luistervaardigheden

  IB-geen winst en loonbelasting

  (6 bijeenkomsten)

  • Grondslagen en structuur van de wet IB 2001
  • Boxensysteem (box 1 en box 3)
  • Toerekening inkomensbestanddelen
  • Heffingsgrondslagen
  • Eigen woning
  • Persoonsgebonden aftrek, de giftenregeling, de verliesverrekening en de middelingsregeling
  • (Fictieve) dienstbetrekking
  • Werkkostenregeling
  • Loonheffing over de verschillende loonbestanddelen
  • Administratieve verplichtingen en sancties

  Professioneel en oplossingsgericht werken

  (4 bijeenkomsten)

  • Doelen stellen
  • Methodisch en effectief werken
  • Probleemoplossend vermogen
  • Creativiteit en probleemoplossend vermogen
  • Verbanden leggen en alternatieven zien
  • Denkvermogen omzetten in praktische oplossingen
  • Haalbaarheid van oplossingen beoordelen
  • Acties formuleren en uitvoeren

   U sluit ook fase 2 af met een allesomvattende eindopdracht. Hiermee brengt u al uw nieuwe inzichten en competenties samen en bouwt u aan uw portfolio.

   Fase 3

   In deze fase krijgt u verdiepende modules over onderwerpen als strategische arbeidsvoorwaarden, organisatie en management en managementaccounting.

   Managementaccounting

   (6 bijeenkomsten)

   • Budgettering en verschillenanalyse
   • Planning-en-controlcyclus
   • Kostenallocatiemethoden
   • Beslissingsondersteunende calculaties
   • Investeringsselectie
   • Financiële managementinformatie

   Strategische arbeidsvoorwaarden en belonen

   (8 bijeenkomsten)

   • Ontwikkelingen collectieve arbeidsovereenkomsten
   • Salarisonderzoek opzetten
   • Invloed van belonen op arbeids­motivatie
   • Voor- en nadelen diverse belonings­vormen
   • Effecten actuele wet- en regelgeving op belonen
   • Implementeren en ontwerpen loongebouw
   • Ontwerpen beoordelingssysteem

   Communicatie- en adviesvaardigheden CBC

   (4 bijeenkomsten)

   • Communicatiestijl
   • Gesprekstechnieken
   • Communicatieproblemen en oplossingen
   • Communicatie bij conflicten
   • Assertief communiceren
   • Adviesstijlen en het adviesgesprek
   • Sturen van het adviesproces
   • Omgaan met belangentegenstellingen
   • Onderhandelen en conflicthantering

   Adviesopdracht CBC

   (6 bijeenkomsten)

   • Introductie adviesopdracht
   • Plan van aanpak
   • Formulering probleemstelling
   • Begeleiding adviesopdracht
   • Presentatieadvies

   Projectmanagementvaardigheden

   (4 bijeenkomsten)

   • Kenmerken van projecten
   • Projectmanagementmethoden
   • Projectafbakening en -fasering
   • Projectorganisatie en -omgeving
   • Budgetbeheersing
   • Risicomanagement
   • Succesvolle projectafronding

    Planmatig werken en organiseren

    (4 bijeenkomsten)

    • Planmatige aanpak
    • Inkaderen van vraagstukken
    • Methodisch en systematisch werken
    • Selecteren en structureren van informatie
    • Objectiveren en conclusies trekken
    • Timemanagementvaardigheden
    • Praktische rapportagevaardigheden

    Afstudeerfase

    De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens uw hele Bacheloropleiding werkt u aan onderdelen die u in uw portfolio samenbrengt. Daarnaast werkt u aan een afstudeeropdracht in de vorm van een praktisch toepasbaar advies.

    Examens

    De examens zijn een combinatie van digitale examens, praktijkgerichte schriftelijke examens, moduleopdrachten, mondelinge examens en een praktijkportfolio. Ook werkt u aan eindopdrachten. Een aantal examens worden afgelegd bij de Nederlandse Associatie voor Examinering. Voor de module Adviesopdracht CBC ontvangt u professionele begeleiding van Markus Verbeek Praehep. U maakt een scriptie voor deze module waarin een beloningsvraagstuk centraal wordt gesteld. Deze module rondt u daarna samen met de module Communicatie- en adviesvaardigheden CBC af met een mondeling examen bij de Nederlandse Associatie voor Examinering. Bij een voldoende afronding van alle onderdelen ontvangt u naast het getuigschrift de officiële diploma’s Loonadministratie (PDL), Vakopleiding Payroll Services (VPS®) en Compensation & Benefits Consultant (CBC®).

    Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

    Deze HBO Bachelor wordt uitgevoerd door onze businesspartner Markus Verbeek Praehep. Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Management Payroll Services’ van Hogeschool Markus Verbeek Praehep. U mag dan de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie. Na het behalen van het getuigschrift kunt u worden opgenomen in het register van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA).

    Lesplanning
    Lesplanning
    Lesplanning
    Lesplanning
    Lesplanning

    Startdata en bijeenkomsten

    De dagvariant kan op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of zaterdag gevolgd worden, de avondvariant op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. Zie voor de locaties onze website. U kunt deze opleiding ook grotendeels op afstand volgen op basis van e-learning (zie Studeren op Afstand).

    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie
    Kostenspecificatie

    Kosten

    Dossiervorming: € 200,- (eenmalig)

    Cursusgeld: € 12.900,-

    Studiemateriaal: € 2.425,-

    Examenkosten: € 179,- (per PDL-examen)

    € 203,- (per VPS-examen)

    € 260,- (per VPS-examen mondeling)

    € 195,- (per overig examen)

    € 297,- (adviesopdracht CBC)

    € 279,- (communicatie- en adviesvaardigheden CBC)

    € 214,- (per overig CBC-examen)

    Afstuderen: € 1.250,-

    Portfolio: € 1.980,-

    Reprorechten: € 15,-

    Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

    Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is.

    U kunt deze opleiding ook in 3, 13 of 40 termijnen betalen. Deze laatste optie is enkel van toepassing voor particulieren.

    Locatie- en arrangementskosten

    NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

    Reprorechten en hand-outs

    Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

    Fiscaal voordeel

    Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

    Btw

    Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

    Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

    Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

    Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

    HBO Bachelor Management Payroll Services

    NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

    Vakgebied

    HR

    Opleidingsniveau

    HBO Bacheloropleiding

    Erkenning

    NVAO geaccrediteerd

    Meer informatie

    Download brochure

    Wil je dit met iemand delen?

    Mail door

    Heeft u vragen?

    Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
    Voorlichtingsbijeenkomst NCOI

    Voorlichtingsbijeenkomsten

    Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten ontdekt u hoe het is om een opleiding te volgen bij NCOI. Bijvoorbeeld door de algemene presentatie bij te wonen. Of door een introductieles te volgen van een van onze docenten. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de aanpak en opzet van een les. U kunt ook een persoonlijk adviesgesprek voeren met een van onze opleidingsadviseurs. De voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht.

    Studiegids 2019-2020 NCOI

    Vraag de studiegids 2019-2020 aan

    Wilt u nog beter worden in uw werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of bent u toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij u en uw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids 2019-2020 aan.

    Contact NCOI

    Opleidingsadvies op maat?

    Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.