Herziening Seveso III richtlijn

Op 1 juni 2015 zal de nieuwe richtlijn Seveso III ingaan. Herziening van de huidige Seveso II is nodig vanwege de nieuwe stoffenclassificatie die voortkomt uit de Europese CLP-verordening.

Deze nieuwe classificatie werkt door in bijlage 1 van de Seveso richtlijn waarin de drempelwaardes voor gevaarlijke stoffen zijn opgenomen. Zo moeten alle stoffen en mengsels uiterlijk op 1 juni 2015 geclassificeerd zijn volgens de CLP (Classification , Labelling and Packaging of chemicals). De bekrachtiging van de nieuwe Seveso richtlijn houdt tevens in dat het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo '99) - de Nederlandse doorvertaling van de richtlijn - op diezelfde datum moet zijn aangepast.

Nieuwe stoffenclassificatie

De nieuwe richtlijn is geactualiseerd op het gebied van openbaarheid van informatie, inspecties en informatie-uitwisseling met de Europese Commissie. Het ontwerp, dat in december 2010 is gepubliceerd, veroorzaakte veel commotie over de mogelijke uitbreiding van de werkingssfeer als gevolg van de nieuwe stoffenclassificatie. Nederland wilde niet dat nog meer bedrijven onder de richtlijn zouden komen te vallen en wilde nieuwe administratieve verplichtingen zoveel mogelijk voorkomen. Seveso III komt hierbij dicht in de buurt.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant