Risico’s bij de repressie van zware ongevallen

Het aantal incidenten waarbij werknemers risico lopen bij de repressie van zware ongevallen is erg hoog. Dit blijkt uit de incidentenrapportages van de directie Major Hazard Control (MHC) van de Inspectie SZW. Werknemers van BRZO 1999 (Besluit risico’s zware ongevallen) inrichtingen - zoals chemische fabrieken, olieraffinaderijen, tankopslagen en opslagen van verpakt gevaarlijke stoffen - kunnen slachtoffer worden van een zwaar ongeval. Vaak doordat ze de pech hebben toevallig in het effectgebied van een gevaarlijke stof aanwezig te zijn. Of omdat medewerkers, en bijvoorbeeld brandweerpersoneel, bewust een (potentieel) effectgebied betreden bij de repressie van calamiteit om deze te bestrijden.

Risico-inventarisatie

Vaak blijkt dat een goede risico-inventarisatie van deze repressieve scenario’s ontbreekt, waardoor de risico’s onbekend zijn. Met als gevolg dat niet alle maatregelen, nodig voor een aanvaardbaar risico, zijn genomen.

Juiste maatregelen bij calamiteiten

Als zich een calamiteit voordoet, is het van belang dat het ongevalscenario wordt herkend en de bijbehorende risico’s worden onderkend, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Door het onvoorspelbare gedrag van mensen in dit soort ernstige situaties zijn vooral technische maatregelen doeltreffend. Belangrijk is dat voorzieningen worden getroffen die het overbodig maken ten behoeve van de repressie het (potentiële) effectgebied te betreden.

Bron

Dit artikel is gebaseerd op de afstudeeropdracht van René van Dort voor de opleiding Management of Safety, Health and Environment (MoSHE) bij Delft Top Tech School of Executive Education (2006-2008). Klik hier om het onderzoeksrapport Risico’s bij de repressie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, “Als de SIRENE lokt” te downloaden.

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant