Tweede Kamer bespreekt Veiligheid BRZO-bedrijven

Tijdens het algemeen overleg tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Mansveld op 19 juni jl. stond met name de veiligheid bij o.a. BRZO-bedrijven centraal. Besproken werden onder meer het recente incident bij Shell Moerdijk, de Staat van de Veiligheid (de jaarlijkse rapportage nalevings- en veiligheidsperformance van BRZO-bedrijven), de zogenoemde ‘Koepelvergunning’, de financiële aansprakelijkheid en het betalen voor inspecties, de kwaliteit van de vergunningverlening en het toezicht door de omgevingsdiensten en het Basisnet.

Kamerleden en de staatssecretaris complimenteerden overheid en Shell met de wijze waarop het incident op Moerdijk is aangepakt. Lessen uit het incident rond Chemie-Pack waren getrokken, aldus het parlement. Anders dan bij eerdere incidenten, waarna de Kamer vaak aandrong op extra onderzoek en informatie op korte termijn, gaven de parlementariërs te kennen dat ze de uitkomsten van de ingestelde onderzoeken door de diverse overheidsdiensten afwachten. De onderzoeken worden waarschijnlijk voor de zomer van 2015 afgerond.

Staat van de Veiligheid

De Staat van de Veiligheid werd neutraal tot positief ontvangen. Wel verzocht de Kamer in een volgende rapportage meer aandacht te besteden aan verdere analyse van de resultaten, zoals de vraag of er verschil is in de inspectieresultaten in de verschillende regio’s wat daarvan de oorzaak is. De staatssecretaris benadrukte dat in het kader van het verder verbeteren van de veiligheid “een goede dialoog en het aangaan van coalities met de industrie van eminent belang is”. Mansveld noemde in dit verband de goede samenwerking met en initiatieven van VNO-NCW en VNCI, zoals Veiligheid Voorop. Verontruste Kamerleden wilden weten of de gehanteerde term ‘safety deals’ betekent dat overheid en industrie tegenwoordig ‘onderhandelen over veiligheid’. De staatssecretaris liet weten dat safety deals geen onderhandelingsresultaat vormen, maar een stimulans om de veiligheid te versterken. Ze benadrukte nogmaals dat de industrie verantwoordelijk is voor de veiligheid en de naleving en dat risico’s nooit zijn uit te sluiten. Ook schonk ze positieve woorden aan de ‘clusteraanpak chemie’, mogelijkheden voor meer horizontaal toezicht bij de koploperbedrijven en faming in plaats van shaming.

Koepelvergunning

Het Rotterdams Havenbedrijf heeft bij de politiek aandacht gevraagd voor de mogelijkheden van een koepelvergunning, die moet leiden tot een ‘gebiedsgerichte’ vergunning voor een conglomeraat aan bedrijven (zoals de Maasvlakte). Hierop is terughoudend door Mansveld gereageerd en werd onder meer gewezen op de nieuwe omgevingswet. Verder heeft het havenbedrijf een signaal afgegeven over de toenemende regeldruk. Het betrof onder meer beperking van de ontwikkelingsruimte voor de industrie als gevolg van de regels op het gebied van depositie stikstof, de zogenaamde PAS-regeling.

Betalen voor inspecties

Mede naar aanleiding van het advies van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur wil Mansveld serieus kijken wat de mogelijkheden zijn om financiële aansprakelijkheid neer te leggen bij BRZO-bedrijven. Hiermee moet volgens de overheid worden voorkomen dat de financiële gevolgen van een incident en/of faillissement bij de belastingbetaler terechtkomen. Belangrijke randvoorwaarden om eventueel te komen tot financiële aansprakelijkheid zijn onder meer (internationale) concurrentiepositie, proportionaliteit en bestuurlijke lasten. Het mogelijk betalen voor inspecties door bedrijven wordt nader verkend. Kamerleden (waaronder VVD) zijn niet tegen indien bedrijven een ‘rekening’ krijgen voor hercontroles. VNCI zal in samenwerking met VNO-NCW deze thema’s met de overheid bespreken om lastenverzwaring en negatieve gevolgen voor het level playing field en de concurrentiekracht te voorkomen.

Kwaliteit vergunningverlening en toezicht

De Kamer heeft haar zorg geuit over de kwaliteit en uniformiteit van de vergunningverlening en toezicht. In 2014-2015 worden de omgevingsdiensten geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie worden vóór de zomer van 2015 aangeboden aan het parlement. Mansveld zal nagaan of en zo ja welke maatregelen zij mogelijk moet treffen om verbetering te realiseren.

Basisnet

De SP heeft opnieuw haar zorg geuit over het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor door een aantal West-Brabantse gemeenten. Mansveld benadrukte het belang van de uitgangspunten van het Basisnet: beperkte omvang van vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor, belang van goede voorlichting aan de bevolking en (extra) financiële middelen vanuit de overheid voor knelpunten ten behoeve van onder meer sanering van woningen en zelfredzaamheidsmaatregelen.

Bron: VNCI 

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.