NOVAM in relatie tot het werkveld

Het beroepsprofiel Vastgoedprofessional van de NOVAM-opleiding geeft inzicht in de wijze waarop de opleiding beantwoordt aan de behoeften vanuit het werkveld. Dat sluit aan bij de verwachtingen die gesteld kunnen worden aan de afgestudeerden op post HBO niveau die hun loopbaan verder willen ontwikkelen in het beroepenveld. Het profiel beschrijft de competenties die in de opleiding tot ontwikkeling worden gebracht.

Bij het competentiebegrip is in dit profiel zo veel mogelijk aangesloten bij het profiel van de Bachelor Vastgoed & Makelaardij, dat kan worden beschouwd als een logische vooropleiding of eerste stap voor degenen die werkzaam willen zijn in het werkveld Vastgoed. De Vastgoedprofessional zal deze competenties via de NOVAM-opleiding tot een hoger niveau ontwikkelen.

De beroepspraktijk

De beroepspraktijk van de Vastgoedprofessional richt zich specifiek op die werkvelden waar sprake is van het vastgoed-procesmodel. In dit model wordt enerzijds weergegeven welke fasen het vastgoed gedurende zijn levenscyclus doorloopt en anderzijds welke factoren van invloed zijn op de verschillende fasen. Het werkveld van de Vastgoedprofessional is breed en complex. Hij moet rekening houden met diverse factoren. Economische, organisatorische, fiscale, financiële en juridische aspecten spelen in zijn werkveld een belangrijke rol. Daarnaast staan een klant- en marktgerichte werkwijze, een strategische, bedrijfskundige visie op vastgoed en resultaatgericht, trefzeker en integer handelen centraal. Het werkveld vastgoed heeft echter een aantal eigen kenmerken. Is vastgoed eenmaal gerealiseerd, dan is het resultaat een product met een beperkte flexibiliteit en een beperkte liquiditeit. In alle fasen van de levenscyclus van vastgoed kan dan ook alleen een integrale benadering van vastgoedvraagstukken duurzaam succesvol zijn. De Vastgoedprofessional is werkzaam in de vastgoedsector, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de overheid en de private sector. Meer specifiek zullen de afgestudeerden werkzaam zijn in de volgende werkvelden c.q. bij de volgende organisaties, in willekeurige volgorde:

 • Rijksoverheid
 • Overheden op decentraal niveau
 • Woningcorporaties
 • Institutionele beleggingsmaatschappijen
 • Private beleggingsmaatschappijen
 • Projectontwikkeling
 • Woningmarkt- en bedrijfsmatig onroerend goedconsultancy
 • Vastgoedmanagementorganisaties

Maatschappelijke ontwikkelingen

Er is sprake van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die voor de gehele Nederlandse samenleving gelden en die hun invloed uitoefenen op de te verwerven competenties van professionals op Post HBO niveau. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen is mede bepalend voor het profiel en de competenties van de Vastgoedprofessional. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen kort beschreven. Allereerst kan worden gesteld, dat de samenleving ‘juridiseert’. Dat is geen beweging op zich, maar een uitvloeisel van enkele dominante maatschappelijke ontwikkelingen. Trefwoorden daarvan zijn: individualisering en internationalisering. (Groepen) individuen worden steeds mondiger. Tegelijkertijd neemt vanuit de samenleving de roep om verantwoording toe. Profit- en non-profit organisaties dienen zich te verantwoorden, in toenemende mate. Vertrouwen is geen vanzelfsprekendheid meer, het moet ‘gewonnen’ worden, onder andere door openheid van zaken (‘transparantie’) over hoe wet- en regelgeving is nageleefd. In onderhandelingen is steeds minder ruimte voor vertrouwen. Zaken worden vooraf tot in detail geregeld, geen risico of onduidelijkheid mag over het hoofd worden gezien. Het belang van risicomanagement neemt dan ook toe. Dat geldt zeker in complexe situaties en in internationale context, hetgeen bij uitstek geldt voor de Vastgoedprofessional. Maar ook de verhoudingen in het maatschappelijke verkeer worden complexer: de vanzelf-sprekendheid van ‘zo zijn de regels’ heeft plaats gemaakt voor onzekerheid over wat nu wel en niet kan. Nieuwe regelgeving is daarbij aan de orde van de dag. Bovendien wordt de regelgeving ingewikkelder, onder andere door het in elkaar haken van nationale, Europese en internationale wetgeving. Bij bedrijven wil men – uit algemeen bedrijfsbelang – er zeker van zijn dat men aan geldende regelgeving voldoet (‘compliance’). Belangrijke trends en ontwikkelingen waarmee tevens rekening moet worden gehouden zijn:

 • Globalisering, toenemende complexiteit van de (bedrijfs- en bestuurlijke) omgeving van organisaties
 • Toenemende integratie van bedrijfs- en bestuurlijke en beleidsmatige processen
 • Ontstaan van netwerken van ondernemingen en bestuurslagen
 • Aandacht voor maatschappelijk en milieuverantwoord (duurzaam) ondernemen, compliance en ethisch handelen binnen de organisatie/bedrijfsethiek
 • Aandacht voor openbaar bestuur, zowel door middel van decentralisering en deregulering, als doormiddel van de mondige burger en het belang van transparantie bij het handelen van de overheid
 • Integratie van vakgebieden; waarbij een integraal advies omtrent vastgoedvraagstukken dient te worden gegeven
 • Internationalisering met name op het gebied van communicatie, regelgeving, zoals aanbestedingen en (grens-overschrijdende) rechtsfeiten en overeenkomsten
 • Samenwerken en netwerken
 • Marktoriëntatie en continue veranderingen
 • Minder routinematig handelen van bedrijven, instellingen en hun medewerkers
 • Toenemende diversiteit, cultuurverschillen worden meer zichtbaar.

Voorbeeldfuncties van de Vastgoedprofessional

Functies die de afgestudeerde Vastgoedprofessional kan gaan vervullen na afronding van de opleiding, zijn onder meer:

 1.  Managementfuncties bij organisaties die vastgoed beheren. Bijvoorbeeld als portefeuille-manager, planner, financieel manager, beheerder, enz
 2.  Staffuncties bij (semi-)overheden en profitorganisaties
 3.  Beleidsmedewerker op kaderniveau bij professionele en institutionele beleggers in vastgoed
 4.  Beleidsmedewerker op directieniveau bij gemeentelijke instellingen en woningcorporaties
 5.  Accountmanager of projectleider bij projectontwikkelaars en projectontwikkelingsafdelingen van bouwbedrijven
 6.  Consultant bij organisaties waar vastgoed op de economische en juridische merites wordt beoordeeld.

Rollen van de Vastgoedprofessional

De Vastgoedprofessional vervult daarbij de volgende rollen:

 • Procesmanager
 • Projectleider
 • Adviseur

Taken van de Vastgoedprofessional

Uitgaande van het Vastgoedprocesmodel, worden de volgende taken van de Vastgoedprofessional onderscheiden. Deze taken zijn beschreven in algemene bewoordingen, waarbij de invulling van de taken wordt ingekleurd door de context van de vastgoedsector. De Vastgoedprofesssional vervult de volgende taken:

 • Het vertalen van de missie, doelstellingen en strategie van de organisatie naar het tactisch niveau.
 • Het vertalen van overheidsbeleid, relevante nationale en internationale wetgeving, economische, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen naar (de missie, strategie en doelstellingen van) de organisatie.
 • Het vertalen van marktwerking in vastgoedbeleid.
 • Het stimuleren van maatschappelijke en financiële waardecreatie.
 • Acquireren in bestaande en nieuwe markten.
 • Het aansturen van operationele processen.
 • Het (juridisch) vormgeven van samenwerkingsverbanden.
 • Samenwerken met diverse stakeholders.
 • Het verenigen van de belangen van diverse stakeholders met (de missie, strategie en doelstellingen van) de organisatie.

Beroepscompetenties

De Vastgoedprofessional verwerft gedurende de opleiding de volgende beroepscompetenties teneinde te kunnen functioneren op Post-HBO-niveau in het werkveld van het vastgoedproces. De competenties zijn over het algemeen generiek verwoord, waarbij de context waarbinnen de Vastgoedprofessional werkzaam is de competenties nader specificeert.

 • Ontwikkelen De Vastgoedprofessional kan, gebaseerd op economische, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, een brede marktgerichte visie op het totale vastgoedproces ontwikkelen.
 • Analyseren De Vastgoedprofessional kan de bedrijfskundige, economische, juridische en ruimtelijke dimensies van het vastgoedproces analyseren.
 • Diagnosticeren De Vastgoedprofessional stelt een diagnose op van de factoren die van invloed zijn op het vastgoedproces. Hij vertaalt de diagnose naar de missie, strategie en doelstellingen van de organisatie.
 • Opstellen De Vastgoedprofessional stelt tactische plannen en vastgoedbeleid voor de korte en lange termijn op. Hij baseert deze op de missie, strategie en doelstellingen van de organisatie, alsmede op het overheidsbeleid, de economische, maatschappelijke, technische en demografische ontwikkelingen, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsmede de marktwerking in de sector.
 • Adviseren De Vastgoedprofessional adviseert op basis van een analyse van (de ontwikkelingen binnen) het vastgoedproces de stakeholders. Hij behartigt daarbij de belangen van de organisatie waarbij hij oog heeft voor de belangen van zijn relaties op korte en lange termijn.
 • Aansturen De Vastgoedprofessional geeft leiding aan probleemoplossingsprocessen in organisaties of andere samenwerkingsverbanden. Hij handelt adequaat in een managementpositie, waarbij hij mede reflecteert op zijn persoonlijk functioneren.
 • Samenwerken en communiceren De Vastgoedprofessional kan samenwerken in een beroepsomgeving, belangen van de partijen verenigen en richting geven aan de doelen en inrichting van de organisatie. Hij is in staat om schriftelijk en mondeling te communiceren over zijn werkzaamheden met de stakeholders.
 • Zelfsturende competentie De Vastgoedprofessional reguleert de eigen ontwikkeling ten aanzien van leren, resultaatgericht werken, initiatief nemen en zelfstandig optreden en flexibiliteit. Hij reflecteert over en neemt verantwoording over het eigen handelen. De Vastgoedprofessional ontwikkelt een beroepshouding met ruimte voor normatief-culturele aspecten, respect voor anderen, een beroepscode en ethische principes voor zijn professioneel handelen. Hij levert een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering van de vastgoedsector.

Lees meer over de opleiding NOVAM.

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.