Meer aandacht voor nucleair en straling van ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van Infrastructuur en transport, gaat de komende jaren meer aandacht schenken aan radioactieve stoffen en stralingsgevaar. Eén van de speerpunten zijn de ‘risicovolle bedrijven’.

De inspectie oefent onder meer toezicht uit op ‘risicovolle bedrijven’. Dit zijn bedrijven en organisaties die verantwoordelijk zijn voor risicobronnen met betrekking tot (externe) veiligheid, zoals geformuleerd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en andere milieu- en veiligheidsregelgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld alle branches waarin radioactieve stoffen en ioniserende straling worden toegepast en getransporteerd en stelt bepaalde veiligheidseisen aan nucleaire installaties.

Basisnorm

Bij de beoordeling van gevaarlijke locaties wordt uitgegaan van een basisnorm: het risico om aan een ongeluk met een gevaarlijke stof te overlijden mag voor omwonenden niet hoger zijn dan 1 op een miljoen. Daarnaast bestaat er ook een norm voor het groepsrisico. Het groepsrisico vormt het uitgangspunt voor toezicht bij nucleaire inrichtingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe deze inspecties vorm krijgen en of uw bedrijf voor een inspectie in aanmerking komt, kunt u teruglezen in dit Meerjarenplan 2013-2017 van ILT.

Bron: www.ilent.nl

Deel dit artikel

Wellicht ook interessant