Monitor Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2012

In juni 2013 werd de monitor 'Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2012' gepubliceerd. Hiermee geeft LAT Risicobeheersing Bedrijven inzicht in de naleving door bedrijven die onder het Besluit risico's zware ongevallen vallen en de handhaving door de overheid.

In 2012 zijn meer bedrijven op naleving van het BRZO'99 geïnspecteerd dan in 2011. Daarnaast is ook de aanpak verbreed. Die verbreding zit onder andere in het onaangekondigd inspecteren en de themagerichte en verdiepingsgerichte inspecties.

Overtredingen

Uit de monitor blijkt dat het aantal veiligheidsovertredingen bij BRZO-bedrijven in 2012 nagenoeg hetzelfde was als in 2011. De meeste waren bovendien licht van aard. Volgens de schrijvers van deze rapportage geven de resultaten aanleiding om nog sterker in te zetten op veiligheid. Bij ruim 50% van de geïnspecteerde bedrijven zijn overtredingen geconstateerd die verband houden met het werken met gevaarlijke stoffen. Het aantal overtredingen per bedrijf loopt sterk uiteen. Dat beeld komt overeen met het beeld uit 2011. Bij de bedrijven met overtredingen is handhavend opgetreden. In de meeste gevallen kon het bevoegd gezag volstaan met lichte instrumenten, zoals een bestuurlijke vooraankondiging of een waarschuwing. In enkele situaties was het nodig zware sancties op te leggen. Deze situaties duiden op ernstige overtredingen. In vergelijking met 2011 is strenger opgetreden en zijn vaker zware sanctiemiddelen ingezet. Van alle overtredingen was ongeveer de helft op 1 maart 2013 ongedaan gemaakt. Een klein percentage was op die datum niet opgeheven.

Risicobeheersing onvoldoende

Het naleefgedrag speelt een belangrijke rol in het afdekken van de risico's die gepaard gaan met het werken met gevaarlijke stoffen. Hoewel de vraag of een bedrijf veilig is of niet hier niet mee kan worden beantwoord, geven overtredingen aan dat de beheersing van de risico's onvoldoende is geborgd. Van zowel overheid als bedrijfsleven wordt de nodige inzet verlangd om de prestaties te verbeteren.

De landelijke Aanpak Toezicht (LAT)

De Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (LAT-RB) is in januari 2011 van start gegaan als opvolger van LAT BRZO en VT Chemie. De LAT werkt aan de verdere verbetering van het toezicht op risicovolle bedrijven. De ambitie is te komen tot een optimale risicobeheersing bij bedrijven op het gebied van veiligheid, arbo, milieu en water. Om de ambitie waar te maken zorgt de LAT voor landelijke coördinatie en regie en voor de ontwikkeling van instrumenten ten behoeve van uniformiteit in de uitvoering .

Download de monitorrapportage

De jaarlijkse rapportage maakt deel uit van de zogenaamde no-regretmaatregelen die bedoeld zijn om te komen tot een optimale risicobeheersing bij bedrijven op het gebied van veiligheid, arbo, milieu en water. In de monitor staan de bevindingen van inspecties in Nederland bij bedrijven in de hoogste gevarencategorie. Ongeveer 30% van deze zogeheten BRZO-bedrijven is een chemiebedrijf. U kunt hier de monitor ‘Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2012' downloaden.

Bron: LAT Risicobeheersing Bedrijven  

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.