Wijzigingen Aanbestedingswet op een rij

De Aanbestedingswet is aangenomen door de Eerste Kamer. Wat gaat er veranderen, waarschijnlijk al vanaf 1 januari 2013? Als veiligheidskundige wordt u geïnformeerd over de wijzigingen in de Aanbestedingswet. Een RI&E of ARI&E maakt veelal deel uit van een aanbesteding, zeker als het gaat om aanbestedingen in gebieden met een verhoogd risico. Daarom is deze informatie interessant voor u. Aanbestedende diensten moeten hun keuzen vaker motiveren, wat moet zorgen voor meer transparantie. De Gids Proportionaliteit wordt verplicht; hierin opgenomen criteria voor inschrijvingen zijn leidend. TenderNed is het systeem dat moet worden gebruikt voor de vooraankondigingen van opdrachten.

Belangengroepen zijn enthousiast

Op verzoek van ondernemers moeten aanbestedende diensten hun keuzen schriftelijk motiveren. De diensten moeten zo veel mogelijk maatschappelijk waarde creëren. Het onnodig samenvoegen van opdrachten mag niet meer, ondernemers moeten gelijk worden behandeld en de administratieve lasten moeten beperkt worden.

ARW 2012

Voor werken onder de drempel geldt, door het Aanbestedingsbesluit, het ARW 2012. Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening valt onder de 2B-diensten, behalve als de aanbestedende dienst gemotiveerd anders besluit. Bij invoering van de Aanbestedingswet zullen er een aantal dingen veranderen. De belangrijkste veranderingen zijn hieronder weergegeven.

Voor alle opdrachten (onder en boven de drempel) geldt:

1. Objectiviteit

Een aanbestedende dienst moet op objectieve gronden bij een opdracht: kiezen welk type aanbestedingsprocedure bij gebruikt; Kiezen welke ondernemer bij toelaat tot de procedure.

2. Transparantie

Boven de drempel: een aanbestedende dienst handelt transparant. Bij nationale aanbestedingen:

  • Een aanbestedende dienst behandelt ondernemers op gelijke wijze;

  • Een aanbestedende dienst handelt transparant.

Bij meervoudige onderhandse procedure:

  • Een aanbestedende dienst behandelt ondernemers op gelijke wijze;

  • Een aanbestedende dienst deelt aan alle inschrijvers de gunningsbeslissing met de relevante redenen mee.

3. Proportionaliteit

Eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht; Bij AMvB wordt een richtsnoer aangewezen (bedoeld is de gids proportionaliteit) met voorschriften hoe aan te wijzen aanbestedende diensten hieraan uitvoering moeten geven. De aanbestedende dienst past de bedoelde voorschriften toe of motiveert een afwijking in de aanbestedingsstukken.

4. Maatschappelijke waarde creëren

De aanbestedende dienst moet zorgen voor het leveren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde bij het aangaan van een overeenkomst.

5. Samenvoegen en splitsen

Opdrachten mogen niet onnodig worden samengevoegd. Als opdrachten worden samengevoegd moet de aanbestedende dienst dit in de aanbestedingsstukken motiveren. Een opdracht moet worden opgedeeld in meerdere percelen. Als dit niet passend is, moet de aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken motiveren.

6. Beperking administratieve lasten

Aanbestedende diensten moeten administratieve lasten zoveel mogelijk beperken. Voorschriften bij aanbestedingen boven de drempel.

7. Eigen verklaring

Een aanbestedende dienst moet het vastgestelde model eigen verklaring gebruiken.

8. Gedragsverklaring

Een ondernemer kan met een door de minister van Justitie afgegeven gedragsverklaring (niet ouder dan 2 jr), aantonen dat uitsluitinggronden niet op hem van toepassing zijn. Het gaat om onherroepelijke veroordelingen in voorafgaande 4 jaar.

9. Aanbestedingsstukken kosteloos

Aanbestedingsstukken moeten kosteloos ter beschikking worden gesteld. Voorschriften voor aanbesteden van werken onder de drempel.

10. ARW 2012 toepassen

Bij AMvB wordt een richtsnoer met voorschriften aangewezen (bedoeld wordt ARW 2012). Aanbestedende dienst past deze voorschriften toe of motiveert in aanbestedingsstukken waarom niet.

Voor overheidsopdrachten boven de drempel geldt:

1. 2B-diensten

Voor diensten zoals gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening wordt de procedure voor 2B-diensten toegepast, tenzij de aanbestedende dienst anders besluit. Een aanbestedende dienst moet bij B-diensten met een duidelijk grensoverschrijdend belang voor een passende mate van openbaarheid van aankondiging van de opdracht zorgen.

2. Aankondigingen

(Voor)aankondigingen moeten plaatsvinden via het elektronisch systeem voor aanbestedingen (bedoeld wordt TenderNed). De minister draagt zorg voor het systeem.

3. Geschiktheidseisen

Geschiktheidseisen mogen geen betrekking hebben op de omzet, tenzij een aanbestedende dienst dit met zwaarwegende argumenten motiveert in de aanbestedingsstukken. Als toch eisen gesteld worden, dan niet meer dan drie maal de opdrachtwaarde.

4. EMVI verplicht

Verplicht gunnen op criterium EMVI. Laagste prijs alleen toepassen als aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken motiveert waarom.

5. Verlengde Alcatel-termijn

Aanbestedende dienst neemt opschortende termijn van tenminste twintig kalenderdagen in acht voor sluiten van overeenkomst.

6. Proces-verbaal

Aanbestedende dienst moet over de gunning een proces-verbaal opstellen. Dit proces-verbaal omvat onder meer namen van uitgekozen gegadigden met motivering, namen en motivering van afgewezen gegadigden, namen en motivering van afgewezen inschrijvingen, motivering voor keus winnaar, omstandigheden bij toepassing bijz. procedure, reden van eventueel niet-gunnen.

Bron: www.gemeente.nu  

Deel dit artikel
Vraag de online brochure aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Bij NCOI Opleidingen vind je opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Je kunt voor elk vakgebied een online brochure aanvragen. Daarin lees je alles over onze opleidingen, studeren bij NCOI en wat dit jou kan bieden.

De grootste opleider van werkend Nederland
NCOI - wij leiden meer dan 20.000 professionals per jaar op
Ieder jaar leiden we
20.000
professionals op
NCOI - meer dan 1.250 opleidingen en trainingen
Kies uit meer dan
2.150
verschillende opleidingen en trainingen
NCOI - meer dan 2.000 bevlogen docenten
Volg les bij een van onze
2.000+
bevlogen docenten
Opleidingsadvies op maat?
Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en via WhatsApp op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur.